เด็ก : อนาคตของชาติ…

เด็ก : อนาคตของชาติ…

เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เป็นคำและความหมายหนึ่งในเพลงของวันเด็กแห่งชาติ ที่เป็นมติขององค์การสหประชาชาติที่ได้มีการยกร่างเป็นปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตั้งแต่ พ.ศ.2498 หลังจากนั้นมาก็มีประเทศต่างๆ มากกว่าสี่สิบประเทศได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมืองไทยเราได้มีการจัดงานวันเด็กเริ่มมาตั้งแต่สมัยของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม เป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบันนี้

สำหรับเมืองไทยเราได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติผ่านมากว่าหกสิบปีเศษแล้วก็เพื่อให้ชีวิตของเด็กๆ ทั้งประเทศได้รับการเลี้ยงดูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้การศึกษาปลูกฝังทักษะชีวิต การรู้หน้าที่ของตนเอง คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมือง สำหรับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนขององค์การสหประชาชาติ ก็ได้กำหนดหลักการ อาทิ 1.เด็กเยาวชนพึงได้รับสิทธิเท่าเทียมกันโดยปราศจากการแบ่งแยกกีดกันไม่ว่าด้วยวิธีการใด เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา เผ่าพันธุ์ ทรัพย์สิน ถิ่นกำเนิด สภาพร่างกาย รวมถึงความคิดเห็นทางการเมือง…

2.เด็กเยาวชนพึงได้รับการพิทักษ์ คุ้มครองเป็นพิเศษที่จะช่วยให้เขาได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สมอง จิตใจเพื่อให้เขาสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติ 3.เด็กเยาวชนมีสิทธิที่จะได้มีชื่อและสัญชาติแต่กำเนิด 4.เด็กเยาวชนพึงได้รับความมั่นคงทางสังคมและเติบโตอย่างสมบูรณ์ 5.เด็กเยาวชนที่พิการทั้งร่างกาย สมอง จิตใจ มีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพิเศษ 6.เด็กเยาวชนพึงได้รับความรัก ความเข้าใจ ช่วยพัฒนาบุคลิกของตน ให้เต็มไปด้วยความอบอุ่น ปลอดภัย ไม่พลัดพรากจากพ่อแม่ 7.เด็กเยาวชนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาในระดับพื้นฐานการศึกษาของชาติ 8.เด็กเยาวชนเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการคุ้มครองและสงเคราะห์ในทุกกรณี 9.เด็กเยาวชนพึงได้รับการปกป้องให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง ความโหดร้ายทารุณ การถูกข่มเหงรังแกทุกประเภท เด็กต้องไม่กลายเป็นสินค้าทุกรูปแบบ และ 10.เด็กเยาวชนพึงได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากการกระทำถึงการกีดกัน ไม่ว่าทางเชื้อชาติ ศาสนา สภาพทางร่างกาย ฐานะทางสังคม ตลอดจนได้รับการดูแลในความสามารถของเด็กที่เป็นพละกำลังที่จะนำมาซึ่งพลังแห่งความสร้างสรรค์เพื่อมนุษยชาติด้วยกัน…

Advertisement

ในหลักการดังกล่าวเราท่านจะเห็นได้ว่า ปฏิญญาสากลขององค์การสหประชาชาติ ได้เล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและอนาคตของเขาเหล่านั้นในวันข้างหน้าอย่างครอบคลุมในหลากหลายบริบทมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามผลแห่งการปฏิบัติหรือนำไปปรับใช้เพื่ออนาคตของเด็กเยาวชนยังคงพบสภาพปัญหาต่างๆ กับชีวิตเขามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งอดีตมาถึงปัจจุบัน คำถามหนึ่งก็คือ ใคร องค์กรหน่วยงานใดที่เข้ามารับผิดชอบต่อชีวิตเขาเหล่านั้นอย่างจริงใจ…

ข้อมูลหนึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) พบว่า “วิกฤตเด็กเกิดน้อย ผลกระทบต่อสังคมไทย” ในปี พ.ศ.2565 มีเด็กเกิดใหม่เพียง 5.02 แสนคน จากเป้าหมายควรมีทารกเกิดใหม่ปีละไม่ต่ำกว่า 7 แสนคน ถือว่าเป็นอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในรอบ 71 ปี ในปี พ.ศ.2566 จะมีประชากรวัยเด็กประมาณ 10.9 ล้านคน วัยแรงงาน 42.6 ล้านคน วัยผู้สูงอายุ 13.5 ล้านคน โดยคาดการณ์ว่าปี พ.ศ.2583 จะมีเด็กเกิดใหม่เพียงร้อยละ 13.3 (www.komchadlek.net)

ตัวเลขหนึ่งของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าในปี พ.ศ.2564 “ภาวะความยากจนในระดับรุนแรงส่งผลต่อการตัดสินใจออกจากระบบการศึกษา” เมืองไทยเราจะมีนโยบายที่สนับสนุนให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาเป็นระยะเวลา 15 ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ความยากจนในระดับรุนแรงที่ครอบครัวต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2,803 บาทต่อคน/เดือน ทำให้เด็กและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก บ้านทรุดโทรม มีคนแก่ชราพิการอยู่ในบ้านที่ไม่สามารถมีเงินเพื่อใช้จ่ายทั้งค่าอาหาร ค่าเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้านการศึกษาได้ โดยในปี พ.ศ.2566 พบนักเรียนจากครัวเรือนยากจนพิเศษในจำนวน 1,248,861 คน ซึ่งเป็นข้อมูลหนึ่งที่ถูกนำเสนอเรื่อง “ทุนมนุษย์เพื่อยุติความ
เหลื่อมล้ำ” ในงาน Equity Forum 2023…

อีกข้อมูลหนึ่งจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ได้มีการสำรวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา พบวิกฤตสามด้านคือ ความเหลื่อมล้ำการพัฒนา สังคมการเมืองและโครงสร้างของครอบครัว พบปัญหาเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ในจำนวน 1.8 ล้านคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ครอบครัวทำให้เกิดความเครียดเปราะบาง ส่งผลต่อคุณค่าและความหมายของชีวิต…

พบว่ามีเยาวชนจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การฝึกอบรม การทำงาน (Youth Not in Employment, Education, or Training : NEET) หรือที่ถูกเรียกว่าเป็นเด็ก NEET ไม่ได้รับการจ้างงาน ไม่ได้เข้าระบบการศึกษา หรือฝึกทักษะของชีวิต หรือเขาเหล่านั้นเห็นว่ามีค่าจ้างที่ต่ำ งานหนัก ไม่ตรงกับความฝันและไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจน เด็กเยาวชนส่วนหนึ่งต้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพของครูผู้สอน
การละเมิดสิทธิ อำนาจนิยม การไว้วางใจในครูผู้สอนมีอยู่ในระดับน้อย…

สภาพปัญหาส่วนหนึ่งพบว่า เด็กเยาวชนต้องเป็นเหยื่อกับความรุนแรงทั้งจากครอบครัวและสถาบันการศึกษาส่วนหนึ่ง การล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงระหว่างเพื่อนด้วยกัน เขาเหล่านั้นเห็นว่า การได้รับความคุ้มครองถึงสิทธิ เสรีภาพ การทลายถึงระบบอุปถัมภ์ แก้ปัญหาการทุจริต ปฏิรูประบบการศึกษา และความเห็นที่ภาครัฐควรปรับระบบสวัสดิการ บริการสาธารณะ การมีการศึกษาที่เท่าเทียม เปิดกว้างสร้างความฝันให้คนรุ่นใหม่ๆ …

ภาพข่าวหรือข้อมูลหนึ่งจากสื่อประเภทต่างๆ ของสังคมไทยเราในรอบปีหรือหลายทศวรรษที่ผ่าน เด็กเยาวชนเป็นเหยื่อที่ถูกกระทำ ทั้งตัวบุคคล ครอบครัว สถาบันการศึกษา สังคม รวมไปถึงระบบกฎหมายของประเทศที่เอื้อให้ชีวิตเขามีคุณภาพและดำเนินการทางกฎหมายจากผู้กระทำยังคงมีการเลือกปฏิบัติ ข้อเท็จจริงหนึ่งคดีความที่เกี่ยวเนื่องมาจากชีวิตเขาเหล่านั้นมีตัวเลขอย่างมีนัยสำคัญ ทัณฑสถาน สถานพินิจทั่วเมืองไทยเรายังคงมีชีวิตเขาเหล่านั้นที่ต้องรับโทษมีอยู่ในข้อเท็จจริง

หลายกรณีสร้างความสลดหดหู่สำหรับสังคม อาทิ เด็กถูกทำร้ายจากคนในครอบครัว บิดาข่มขืนกระทำชำเราลูก ผู้เป็นแม่ตัดสินใจฆ่าลูกที่กำลังศึกษาเล่าเรียนและฆ่าตนเองให้ตาย รวมถึงฆ่าสัตว์เลี้ยงในบ้านให้ตายตามกันไป ครูในโรงเรียนใช้กำลังทำร้ายนักเรียนที่ถูกอัดคลิปเผยแพร่ในสื่อสังคม เด็กเยาวชนมีพฤติกรรมลักขโมย เล่นการพนัน เสพยาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า น้ำกระท่อม กัญชา ยาบ้า สุราเหล้าเบียร์ หรือยาเสพติดประเภทต่างๆ เด็กแว้นตามท้องถนนสาธารณะ การไล่ตียิงกันระหว่างสถาบัน ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า จิตเวช รวมถึงมีอาวุธปืนไปยิงผู้คนตายในห้างสรรพสินค้า…

นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้มอบคำขวัญวันเด็กในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ไว้คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ผู้นำแห่งรัฐควรจะแก้ปัญหาเด็กทั้งประเทศให้เป็น “อนาคตเด็กเยาวชนที่เป็นวาระแห่งชาติ” เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ขณะเดียวกันยังมีชีวิตเขาเหล่านั้นที่ประพฤติตนเป็นเด็กดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นคนดี บางคนมีความสามารถเฉพาะตนกระทำประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมประเทศชาติ เราท่านต่างอนุโมทนาในกุศลกรรมแห่งความเป็นเด็กดีในวันนี้ และคาดหวังว่าอนาคตภายภาคหน้าเขาจักเป็นผู้ใหญ่ที่ดี นำชาติบ้านเมืองไปสู่ความสุขกันทั้งประเทศนี้แล…

เฉลิมพล พลมุข

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image