มาแล้ว ขาประจำ กรรมการ ปฏิรูป ผู้ตีกรอบสังคมไทย

จุดขาย-จุดมุ่งหมายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล และ คสช.

คือการปฏิรูปประเทศ

ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการเลือกตั้ง

อันเป็นที่มาของแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่จะกำหนดแนวทางให้รัฐบาลข้างหน้า-ไม่ว่าจะมาโดยวิธีใด-เดินตาม

บัดนี้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ก้าวหน้าไปอีกขั้น

เมื่อมีการประกาศรายชื่อประธานและคณะกรรมการปฏิรูป 11 คณะ 120 จาก 165 คน

จำนวนไม่น้อยคือ “ขาประจำ” ภายหลังการรัฐประหาร

อาทิ

1.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธาน นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ พล.อ.ฐิติวัจน์ กําลังเอก นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ นางนรรัตน์ พิมเสน นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ นายวันชัย สอนศิริ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

นายกฤษฎา บุญราช ประธาน นายกานต์ ตระกูลฮุน นายถวิล เปลี่ยนศรี คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ นายบัณฑูร ล่ำซํา นางเบญจวรรณ สร่างนิทร นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน นาย กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ นายคํานูณ สิทธิสมาน พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ นายสุขุมพงศ์ โง่นคํา นางสุดา วิศรุตพิชญ์

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

นายอัชพร จารุจินดา ประธาน นายตระกูล วินิจนัยภาค ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายวันชัย รุจนวงศ์ นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ นายสราวุธ เบญจกุล พลตํารวจโทอํานวย นิ่มมะโน

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธาน นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายสว่างธรรม เลาหทัย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายรอยล จิตรดอน ประธาน นายขวัญชัย ดวงสถาพร นายชูชัย ศุภวงศ์ นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

นายเสรี ตู้จินดา ประธาน นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ นายธีระวัฒน์ เหมะจุฑา นาย พลเดช ปิ่นประทีป นายพานิชย์ เจริญเผ่า นายภิรมย์ กมลรัตนกุล นายสมชัย จิตสุชน นายโสภณ เมฆธน

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 คน

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธาน พลอากาศเอกคณิต สุวรรณเนตร นายธงชัย ณ นคร นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ร้อยเอกประยุทธ เสาวคนธ์ นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ นายเสรี วงษ์มณฑา นายสุทธิชัย หยุ่น

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธาน หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ นายไมตรี อินทุสุต พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล นายวินัย ดะห์ลัน นายวิเชียร ชวลิต นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ นายอําพล จินดาวัฒนะ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

นายพรชัย รุจิประภา ประธาน นายดนุชา พิชยนันท์ นายดุสิต เครืองาม นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นาย มนูญ ศิริวรรณ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ์

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน นายกล้านรงค์ จันทิก นายเจษฎ์ โทณะวณิก นายมานะ นิมิตรมงคล นายวิชัย อัศรัสกร นายวิชา มหาคุณ พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ นายประยงค์ ปรียาจิตต์ พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป

อย่างที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์หลังการประกาศรายชื่อว่า

รายชื่อกรรมการปฏิรูปฯจะเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนได้หรือไม่นั้น แล้วแต่ใครจะวิพากษ์วิจารณ์

แต่ประเด็นอาจมิได้อยู่แค่รายชื่อ

ที่เสมอเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง

แต่ย้อนกลับไปถึงความชอบธรรมของที่มา

รวมไปถึงการกำหนดกรอบอนาคตที่ยัง “อึมครึม” ว่า

จะสอดคล้องกับความเป็นจริงและความเป็นไปของโลกหรือไม่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon