คุณภาพคือความอยู่รอด : หมู่บ้านวิทย์ : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้จับมือกับ “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เปิดตัวโครงการ “หมู่บ้านวิทย์ฯ…แนวคิดศาสตร์พระราชา” เพื่อสร้างต้นแบบหมู่บ้านแห่งอนาคต รองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเชื่อมต่อกันสู่อนาคต “Thailand 4.0”

วัตถุประสงค์ของโครงการ ก็เพื่อผลักดันหมู่บ้านให้เป็น “หมู่บ้านวิทย์” เพื่อให้เป็น “หมู่บ้านต้นแบบ” ในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในการสร้างงาน สร้างเงิน และยกระดับคุณภาพชีวิต และนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลในหมู่บ้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมชนบท เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต และเกิดศักยภาพความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)

โครงการนี้ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำงานประสานกับกองทุนหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ (1) คัดเลือกพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมลงฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (2) คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้ (3) พัฒนาศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ การสร้างเครือข่ายและการสร้างหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เป็น “หมู่บ้านแม่ข่าย” วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีขีดความสามารถ มีการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนและเป็นตัวอย่างของหมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จ (4) บริหารจัดการงบประมาณสู่เครือข่าย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (5) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ และคณะทำงานอื่นที่มีการแต่งตั้งขึ้น

เป้าหมายสำคัญของโครงการ “หมู่บ้านวิทย์ฯ…แนวคิดศาสตร์พระราชา” จะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ พัฒนาและใช้ประโยชน์ได้มาก ในปีแรกจะสร้างเสริมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 89 แห่ง ในระยะเวลา 3 ปี คาดว่าจะมีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน/ปี พัฒนาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าสู่ตลาดประชารัฐ 200 ผลิตภัณฑ์/ปี และมีหมู่บ้านที่ขยายผลไม่น้อยกว่า 40 หมู่บ้าน/ปี

Advertisement

โครงการ “หมู่บ้านวิทย์ฯ…แนวคิดศาสตร์พระราชา” จึงเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนในการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายโอกาสสู่ประชาชนฐานราก สร้างหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็ง จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศเข้มแข็งและยั่งยืนได้แท้จริง ทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงคิดและริเริ่ม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เผยแพร่ไปทั่วโลก

โครงการนี้ จึงเป็นการตอกย้ำด้วยการต้องลงมือทำและก้าวไปพร้อมๆ กัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อการสร้างชุมชนหรือหมู่บ้านเข้มแข็ง ซึ่งสามารถจะอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ครับผม !

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image