สวดมนต์ตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป : โดยพระเทพกิตติมุนี

“จงจำไว้ลูกเอ๋ย…! กรรมที่ทำด้วยเจตนา ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว ย่อมมีผลต่อผู้กระทำทั้งสิ้น ไม่มีพรหม เทพองค์ใดช่วยเจ้าลบล้างกรรมนั้นได้ เจ้าต้องช่วยเหลือตนเอง ด้วยการสวดมนต์ ภาวนา แผ่เมตตา ผลแห่งบุญ อันเป็นกรรมปัจจุบันนี้ จะช่วยเจ้าเอง

อานิสงส์การสวดมนต์ ภาวนา แผ่เมตตา จะทำให้ลูกรู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธองค์ กายจะมีความสงบ ช่วยระงับความทุกข์ร้อน จิตจะเบิกบาน อิ่มเอิบใจ มีความสุข ยามนอนหลับ เจ้าก็เป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย ยามที่ตื่นก็เป็นสุข มีหน้าตาผ่องใส มีสง่าราศี อันตรายจากภัยพิบัติใดๆ ย่อมทำอันตรายไม่ได้ ด้วยมีเทพพรหมมารักษา เมื่อจะตายย่อมไม่หลงลืมขาดสติสัมปชัญญะ แม้ดวงตายังไม่เห็นธรรม แต่ต้องตายจากโลกนี้เสียก่อน จะได้ไปเกิดเป็นถึงชั้นพรหมเลยนะลูกเอ๋ย”
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

ปัจจุบันนี้มีปูชนียบุคคล ปิยญาติ กัลยาณมิตร อภิชาตศิษย์ และสุบริวารหลายคนสนใจบทสวดมนต์ พร้อมคำแปล (โดยสรุปสาระ) ที่ผู้เขียนนิยมสวดเป็นประจำทุกวัน จึงตั้งใจคัดผลงานการรวบรวมโดยท่านเจ้าคุณพระมงคล-ธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน หลังองค์พระประธานพุทธมณฑล ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทานในมงคลวารคล้ายวันเกิดของท่าน ศ.นสพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต อายุครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2553 เพื่อความเป็น “สรรพสิริมงคล ในวันวิสาขบูชา” ดังนี้
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
คฺรีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

บทที่ 1 สำหรับเอาชนะศัตรูหมู่มาร (เป็นเรื่องผจญมาร ซึ่งมีเรื่องว่า พญามารยกพลใหญ่หลวงมา พระพุทธเจ้าก็ทรงสามารถเอาชนะได้)
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

Advertisement

บทที่ 2 เอาชนะคนที่กระด้างกระเดื่องเป็นปฏิปักษ์ (มียักษ์ตนหนึ่ง ชื่ออาฬะวะกะ เป็นผู้มีจิตกระด้าง และมีกำลังยิ่งกว่าพญามาร พยายามใช้กำลังทำร้ายพระพุทธองค์อยู่จนตลอดคืนยันรุ่ง แต่ก็ทรงทรมานยักษ์ตนนี้ให้พ่ายแพ้ไปได้ในที่สุด)
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

บทที่ 3 เอาชนะสัตว์ร้าย หรือคู่ต่อสู้ (เมื่อพระเทวทัตทรยศต่อพระพุทธเจ้า ได้จัดการให้คนปล่อยช้างสาร ที่กำลังตกมัน ชื่อนาฬาคีรี เพื่อมาทำร้ายพระพุทธเจ้า แต่เมื่อช้างมาถึง ก็ไม่ทำร้าย)
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

บทที่ 4 เอาชนะโจร (โจรองคุลีมาล ซึ่งถือดาบเงื้อง่า วิ่งไล่ติดตามพระองค์ไปสิ้นระยะทาง 3 โยชน์ โดยที่องคุลีมาลได้ฆ่าคน และตัดนิ้วมือมาร้อยเป็นสร้อยคอให้ได้ครบพัน ก็จะมีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่ เหลืออีกนิ้วเดียวจะครบพัน ก็มาพบพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงสามารถเอาชนะถึงกับองคุลีมาลเลิกเป็นโจร และยอมเข้ามาบวช กลายเป็นสาวกสำคัญองค์หนึ่ง)
กัตฺวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

Advertisement

บทที่ 5 เอาชนะการแกล้ง ใส่ร้ายกล่าวโทษ หรือคดีความ (หญิงคนหนึ่ง มีนามว่า จิญจมาณวิกา ใส่ร้ายพระพุทธเจ้า โดยเอาไม้กลมๆ ใส่ไว้ที่ท้อง แล้วเที่ยวป่าวประกาศว่า ตั้งครรภ์กับพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงเอาชนะ ให้ความจริงปรากฏแก่คนทั้งหลาย ว่าเป็นเรื่องกล่าวร้ายใส่โทษพระองค์โดยแท้)
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

บทที่ 6 เอาชนะการโต้ตอบ (เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะสัจจะกะนิครนถ์ ซึ่งเป็นคนเจ้าโวหาร เข้ามาโต้ตอบกับพระพุทธเจ้า)
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

บทที่ 7 เอาชนะเล่ห์เหลี่ยมกุศโลบาย (เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าให้พระโมคคัลลาน์ อัครมหาสาวกไปต่อสู้เอาชนะพญานาค ชื่อนันโทปนันทะ ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้มากหลาย)
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พฺรัหฺมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

บทที่ 8 เอาชนะทิฏฐิมานะของคน (เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพกาพรหม ผู้มีทิฏฐิแรงกล้าสำคัญว่าตนเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุด แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสามารถทำให้พกาพรหมยอมละทิ้งทิฏฐิมานะ และยอมว่าพระพุทธเจ้าสูงกว่า)

ด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรัยได้โปรดเมตตาอำนวยอวยชัยให้ท่านผู้อ่านหนังสือพิมพ์ “มติชน”พร้อมทั้งลูกหลาน ญาติมิตร และบริวาร จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย งอกงามในพระธรรมวินัย ให้โชคดีมีชัยชนะ “สงคราม” ท่ามกลางข้อมูลข่าวสาร จิตวิทยามวลชน และการล้มล้างสถาบันชาติพระบวรพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทยตลอดไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image