สมเด็จกรมพระศรี ทรงลงพระนามความร่วมมือผลิต ‘ยามะเร็งเต้านม’ ครั้งแรกของไทย

สมเด็จกรมพระศรี ทรงลงพระนามความร่วมมือผลิตยามะเร็งเต้านมชีววัตถุ ครั้งแรกของไทย

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในพิธีลงพระนามและลงนามข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และองค์การเภสัชกรรม ณ พระตำหนักจักรีบงกช จ.ปทุมธานี

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประทับพระเก้าอี้ ณ โต๊ะลงพระนาม นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เข้าประจำที่ ณ โต๊ะลงนาม

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงลงพระนามข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และองค์การเภสัชกรรม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าเฝ้าถวายของที่ระลึก จากนั้น ฉายพระรูปร่วมกับผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ และสักขีพยาน ทรงมีพระปฏิสันถารกับนายกรัฐมนตรี เสด็จขึ้นพระตำหนัก

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานแรกและแห่งเดียวของประเทศในขณะนี้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุ ยาตัวแรกคือ “ทราสทูซูแมบ Trastuzumab” เป็น ยาชีววัตถุคล้ายคลึงที่มีบทบาทสาคัญในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งเต้านม เป็นนวัตกรรมชิ้นแรกที่ดำเนินการโดยนักวิจัยไทยในประเทศตั้งแต่ต้นนำ้ถึงปลายน้ำ โดยไม่ต้องอาศัยการซื้อหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถนำไปศึกษาทางคลินิกเพื่อความปลอดภัยในคนได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตระหนักในนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคการศึกษามีการทำงานแบบบูรณาการกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงได้แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน ซึ่งมีปรัชญาขององค์กรในทางเดียวกันกับพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี คือ มุ่งเน้นและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย ได้แก่ 1.บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ซึ่งมีความสนใจที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจยา โดยต่อยอดธุรกิจจากความชำนาญใน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่มีอยู่ และ 2.องค์การเภสัชกรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิต จำหน่ายยาและ เวชภัณฑ์ และการผลิตยาในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล ทั้งสองรัฐวิสาหกิจพร้อมร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามความต้องการทางการแพทย์ของประเทศในทุกกระบวนการ และผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น ตลอดจนนำออกสู่การตลาดอย่างเต็มรูปแบบ

การลงพระนามและลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในวันนี้ จะเป็นการเปิดมิติใหม่ของความมั่นคงทางยาของประเทศไทย นอกจากนั้นยังแสดงถึงการนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ และก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับเวทีโลกต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon