ในหลวง-พระราชินี พระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ สถานสงเคราะห์ 6 แห่ง

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ สถานสงเคราะห์ 6 แห่ง

เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 3 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 151 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ คุณจันทนี ธนรักษ์ เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 526 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ท่านผู้หญิง รวิจิตร์ สุวรรณบุบผา เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 340 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 534 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายไพศาล ล้อมทอง เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 357 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 444 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะต้องดูแลประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน รวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด

สำหรับในปีนี้ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งยังทรงติดตามสถานการณ์ฯ อย่างใกล้ชิด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ รวม 6 แห่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เพื่อให้เด็ก เยาวชนที่บกพร่องทางร่างกาย และด้อยโอกาส รวมถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ ได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีโภชนาการที่ดี และได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม อีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความทุกข์ยาก เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กับเรื่องสนุกๆ สำหรับทวิตเตอร์ โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
บทความถัดไปคนตกสี ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง : กฎหมายและมาตรการเชิงแก้บน จาก‘Pornhub’ถึง‘ไทยชนะ’ โดย กล้า สมุทวณิช