เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงแนะการพัฒนาลายผ้ากลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย รับสั่ง “ขอให้ขายดีนะคะ”

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงแนะการพัฒนาลายผ้ากลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย รับสั่ง “ขอให้ขายดีนะคะ”

เมื่อเวลา 14.21 น. วันที่ 23 มกราคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๓๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๓๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน แล้วเสด็จไปยังอาคารเตรียมเนื้อคราม ทอดพระเนตรการเตรียมเนื้อครามและสาธิตวิธีการย้อมคราม

เสด็จเข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ทอดพระเนตร Live สด การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบ้านดอนกอยโมเดล การสาธิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย นิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาผ้า นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นิทรรศการประวัติความเป็นมาของ “ดอนกอยโมเดล”
จากนั้น เสด็จออกจากอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทอดพระเนตรการเตรียมเส้นใยการทอ แล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงพื้นถิ่นอำเภอพรรณานิคม

Advertisement

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีรับสั่งกับกลุ่มแม่บ้านอย่างเป็นการเอง ไม่ถือพระองค์ ทรงทอผ้าของกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยจากกี่พระราชทาน พร้อมทรงแนะนำการพัฒนาลายผ้าต้นกล้วยสลับฟันปลา ให้ทอดอกแก้วนูนขึ้นมาอีกนิด และทรงแนะนำการทอเพิ่มดอกให้มีสีสันขึ้น นอกจากนี้ ยังทรงแนะนำลายผ้าลูกอมใหญ่ให้ทอลายลูกอมเล็ก เนื่องจากเป็นลายที่สามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ ไม่เฉพาะใช้เป็นผ้าถุงเท่านั้น

ก่อนเสด็จกลับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพรแก่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยว่า “ขอให้ขายดีนะคะ ทำงานให้ดี ให้พัฒนาไปเรื่อยๆ จะได้ดูแลครอบครัวได้” ยังความปลาบปลื้มปีติมาสู่กลุ่มทอผ้าเป็นอย่างมาก

Advertisement

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ขับเคลื่อนโครงการ “ดอนกอยโมเคล” จากพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรขั้นตอนการผลิตผ้าย้อมครามที่กลุ่มทอผ้า บ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยมีพระประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านดอนกอย ให้มีความทันสมัย ยกระดับภูมิปัญญาและชิ้นงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดไทยและตลาดโลก เกิดเป็นรายได้และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอยและผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า การย้อมคราม และการใช้สีธรรมชาติ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล โดยได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนามาจากลายดั้งเดิมของชุมชนบ้านดอนกอย ไปพัฒนาต่อยอดด้านการใช้สีธรรมชาติจนสามารถพัฒนาได้ถึง 10 โทนสี

รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านดอนกอย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ให้กับผ้าไทยทำให้ผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส ตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในการพัฒนาตั้งแต่ปี 2563 ปัจจุบัน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมครามพัฒนาให้กลายเป็น “ผ้าไทยที่ใส่สนุก” มีลวดลายใหม่ๆ ดีไซน์ที่ทันสมัย ตามเทรนแฟชั่นนำไปสู่ “การสร้างงานสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” และเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย และคนในชุมชนจากเดิม 700 บาท/คน/เดือน เพิ่มเป็นกว่า 10,000 บาท/คน/เดือน เพื่อให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดจากการพัฒนาสู่คนรุ่นใหม่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้สร้างศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งกรพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาเรื่องผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัด เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการทอผ้า และเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ ผู้ที่สนใจสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image