ชาวบ้านเฮ ‘เทศบาลนครรังสิต’ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด บ้านละ 1 พัน เปิดลงทะเบียน 4 พ.ค.

ชาวบ้านเฮ ‘เทศบาลนครรังสิต’ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 มติคณะ กก.เคาะแล้ว! หลักเกณฑ์เยียวยา 1,000 ให้กับแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เปิดลงทะเบียน 4 พ.ค.2563

เมื่อวันที่ 28 เมษายน นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามรายละเอียด ดังนี้

1.มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับจนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียน (เกิดก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2545)

2.ผู้มาลงทะเบียนต้องไม่เป็นนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับเงินเดือนประจำ

Advertisement

3.ผู้มาลงทะเบียนเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิตก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563

4.ผู้มาลงทะเบียนเป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

5.ผู้มาลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดปทุมธานี หรือตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

Advertisement

5.1 เป็นผู้ประกอบกิจการ และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคทำให้ต้องหยุดการประกอบกิจการ หรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือรายได้จากการประกอบอาชีพลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ

5.2 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน หรือลดเวลาทำงาน ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าจ้างลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ

5.3 เป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบากจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือมาตรการเร่งด่วนต่างๆ ทำให้ประสบปัญหาในการดำรงชีพ

6.ได้รับ 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว

โดยเทศบาลนครรังสิตจะทำการเปิดระบบให้ลงทะเบียนดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image