ก.เกษตรฯคึกคัก ประชุมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2561 โดย น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และโฆษกกระทรวงเกษตรฯ มอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรฯ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน เช่น แผนปฏิบัติการข่าวสาร การประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนของ กษ. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ การประชาสัมพันธ์ตามข้อสั่งการของรัฐบาลในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 ในการนี้นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม และ น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทีมโฆษกกรมปศุสัตว์ ร่วมขับเคลื่อนการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรฯ ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรฯ