แก้ต้นตอ! สินค้าเกษตรล้นราคาร่วง ให้’สศก.’วิเคราะห์ดีมาน-ซัพพลายทุกผลผลิต

เมื่อวันที่ 6 เมษายน นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ สั่งการการจัดทำข้อมูลประมาณการปริมาณการผลิต(Supply)และปริมาณความต้องการ(Demand)สินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อใช้ในการทำแผนการผลิตทางการเกษตรของประเทศถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการรวมทั้งรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุกคนว่า ตามที่ได้กำหนดนโยบายให้มีการปฎิรูปภาคการเกษตรของประเทศโดยให้มีการจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำ นั้นเกษตรกร นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในการจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตรของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของไทยในด้านปริมาณการผลิต(Supply)และปริมาณความต้องการ(Demand)สินค้าเกษตรทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลกเป็นอย่างไร โดยให้รวบรวมจากแหล่งข้อมูลในพื้นที่ทำการเกษตรจริงและแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและสถานบันการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยให้สรุปเป็นข้อมูลของ สศก.ที่ผ่านการวิเคราะห์และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนการผลิตทางเกษตรของการเกษตรกรรมแต่ละชนิดซึ่งจะทำให้หน่วยงานกษ.ที่ทำงานด้านส่งเสริมการผลิตสินค้าของเกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแนะนำช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ให้นำข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาคำนวณเพื่อคาดการณ์ว่าประเทศไทยควรผลิตสินค้าแต่ละชนิดในพื้นที่หรือในปริมาณจำนวนเท่าใด จึงจะทำให้ราคาสินค้าเกษตรนั้นๆมีเสถียรภาพและไม่มีปัญหาล้นตลาดโดยให้มีการจัดทำรายงานข้อมูลดังกล่าวเป็นรายไตรมาสและรายงานประจำปีโดยให้เริ่มรายงานฉบับแรกในไตรมาส 3/2562 เป็นต้นไปตามตัวอย่างรายงานปฎิทินฤดูกาลสินค้าเกษตรของพณ.ที่ส่งมาพร้อมนี้

ขอให้ประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดิน(พด.)เพื่อนำข้อมูลแผนที่แสดงความเหมาะสมในการทำเกษตรกรรม(Agri-Map)มาใช้ในการจัดทำข้อมูลดังกล่าวด้วยรวมทั้งให้นำข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดจนข้อมูลของสำนักงานทูตเกษตรและทูตพาณิชย์ทุกแห่งมาใช้ในการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์และการคาดการณ์สินค้าเกษตรทั้งด้านปริมาณการผลิตและความต้องการของตลาด(Demand & Supply)ด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทั่วปท.-นนทบุรีร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(ชมคลิป)
บทความถัดไปฝีมือ ‘อับดุลเลาะ ตะเปาะโต๊ะ’ แกนนำคอมมานโดยิง 2 ตชด.ที่ธารโตดับ