“เฉลิมชัย” ชู7แนวทางขับเคลื่อนเกษตรปี’63 เพิ่มผลผลิต-ลดต้นทุน-ดันรายได้(ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แนวทางโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2563 มี 7 แนวทางสำคัญ ได้แก่ แนวทางแรกการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยจะมีการเพิ่มแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ได้มีการสำรวจพื้นที่ที่จะสร้างแหล่งกักเก็บน้ำแล้ว รวมทั้ง จะเน้นแก้มลิงในบริเวณลุ่มน้ำและลำน้ำต่างๆ และจะมีการเพิ่มคุณภาพและปริมาณการผันน้ำจากฝั่งตะตกมาลุ่มน้ำอยุธยาจากปีละ800 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น2,000 ลูกบาศก์เมตร แนวทางที่สองการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์จะนำแนวทางศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ รวมทั้งมีมาตรการลด ละ เลิก ใช้สารเคมี

เฉลิมชัย ศรีอ่อน (กลาง)

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า แนวทางที่สาม การใช้ระบบการตลาดนำการผลิตเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากปี2562 เพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำโดยจะมีการหาตลาดใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่มช่องทางการขายใหม่ให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตร แนวทางที่สี่ การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร เช่น ต้นทุนปุ๋ย ต้นทุนการขนส่ง มีการนำเทคโนโยลีเข้ามาพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น หากสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตได้จะทำให้ต้นทุนของเกษตรกรไทยลดลงและสามารถต่อแข่งขันทั้งตลาดมนประเทศและต่างประเทศได้

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า แนวทางที่ห้า การบริหารจัดการการประมงอย่างยั่งยืนทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านเป็นการรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่อที่จะให้สามารถทำกินเกี่ยวกับประมงได้ตลอดทั้งปี ด้านแนวทางที่หก การเพิ่มรายได้เสริมให้กับเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากภัยแล้งประเมินว่าผลกระทบจากภัยแล้งในปี2563 จะกระทบกับรายได้เกษตรกรกระทรวงเกษตรฯโดยกรมชลประทาน ได้มีการเตรียมงบประมาณสำหรับการจ้างแรงงานเกษตรมาทำงานในขณะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรตามปกติได้และได้มีการตั้งงบประมาณสำหรับการซื้อพันธุ์สัตว์น้ำเช่นปากุ้งเพื่อนำไปเพิ่มปริมาณในแหล่งน้ำทั่วประเทศจำนวน550 ล้านตัวเกษตรกรสามารถจับมาเพื่อการบริโภคหรือสามรรถจับไปขายเพื่อสร้างรายได้ได้ และแนวทางที่เจ็ดการจัดตั้งศูนย์เทคโยโลยีทางการเกษตรให้ครบทั้งประเทศทั้ง77 จังหวัดเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์ได้เช่นพื้นที่ควรปลูกอะไรใช้ปุ๋ยอะไรเพิ่มคุณภาพการผลิตได้อย่างไรเป็นต้น

รายละเอียดในการดำเนินงานของทั้ง7 แนวทางจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่3 มกราคม2563 โดยจะมีปลัดกระทรวงฯอธิบดีกรมต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้รายละเอียดนายเฉลิมชัยกล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชาวบ้านรังสิตเดือดร้อนรถบรรทุกดินทำถนนพังดินหล่นหวั่นเกิดอันตราย
บทความถัดไป‘เอช เซม’รุก‘ออนไซต์ เซอร์วิส’ ออกบริการถึงพื้นที่ใช้งานจริง