กพท.ออกประกาศ การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเครื่องบิน ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลวันนี้

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ขอแจ้งให้ทราบว่า การเดินทางเข้ามายังประเทศไทยโดยเครื่องบิน ในขณะนี้ให้ยึดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยข้อกำหนดสำหรับการเดินทางของชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ ผู้โดยสารหรือบุคคลจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทางท่าอากาศยานระหว่างประเทศ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

ก. เป็นกรณีหรือบุคคลที่ได้รับยกเว้นจากนายกรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้

ข. เป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น ซึ่งเมื่อเสร็จภารกิจแล้วต้องกลับออกไปโดยเร็ว

ค.เป็นนักบินหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและ มีกำหนดเวลาเดินทางออกอย่างชัดเจน

ง. เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือเป็นบุคคลหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาต ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว โดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry to the Kingdom)

จ. เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือได้รับอนุญาตจากทางราชการไทยให้ทำงานในราชอาณาจักร

ฉ. เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีหนังสือรับรองจากสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนัก ให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร และมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสม ต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate)

ทั้งนี้ บุคคลตาม ง. และ จ. จะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ผู้โดยสารหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐบาลกำหนด ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบและต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่ยินยอมให้ตรวจ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงเที่ยงคืน วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามเวลาประเทศไทย

สำหรับผู้โดยสารต่างชาติที่จะได้รับยกเว้นในการเดินทางผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่สามได้ ต้องมีระยะเวลาเปลี่ยนเครื่องไม่เกิน 24 ชั่วโมง และจะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) แสดงในเวลา Check-in ที่สนามบินต้นทาง และในระหว่างผ่านพิธีการในประเทศไทย

ทั้งนี้ ข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) มีผลยกเลิกประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินสู่ประเทศไทย และที่เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกก่อนหน้านี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘อุตตม’ ยันไม่ปลดพนักงานบินไทย ถกคมนาคมหาช่องช่วย เหตุกระทบหนักหลังหยุดบินหลายเส้นทาง
บทความถัดไปรมต.สธ.อังกฤษ แจง ‘เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์’ ไม่ได้ลัดคิวตรวจโควิด-19