บลจ. ทหารไทย แจ้งปิด 2 กองทุนตราสารหนี้ เหตุนักลงทุนแห่ไถ่ถอน

บลจ. ทหารไทย แจ้งปิด2 กองทุนตราสารหนี้ เหตุนักลงทุนแห่ไถ่ถอน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด แจ้งประกาศผู้ถือหน่วยลงทุนบนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมาเรื่อง การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้ และการเลิกกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล ระบุว่า จากสถานการณ์ความผันผวนอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงตลาดตราสารหนี้ที่เกิดปริมาณ การขายสูงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาในกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส และกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล

โดยตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 26 มีนาคม 2563 มีปริมาณการขายโดยรวมสูงถึงร้อยละ 67 และ ร้อยละ 66ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามลำดับ และโดยเฉพาะการเทขายอย่างรุนแรงในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งคิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 33 และร้อยละ 51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามลำดับ ในขณะที่สภาพตลาดตราสารหนี้กลับเบาบาง

ดังนั้น เพื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพในการซื้อ-ขายตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ (Investment Grade Bonds) ในพอร์ตการลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงด้านราคา และเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นโดยอาศัยอำนาจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.87/2558

ข้อ 28(2)(ค) และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 11.1 (2) เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บริษัทฯ) โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน จึงมี ความจำเป็นต้อง ไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้ ของกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล สำหรับรายการที่มีผลในวันที่ 26 มีนาคม 2563

นอกจากนี้ การเกิดแรงเทขายอย่างรุนแรงจากผู้ถือหน่วยลงทุนในทั้งสองกองทุนเพื่อถือเงินสดโดยเร็ว และสภาพตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญให้บริษัทฯไม่สามารถนำเงินลงทุนใหม่ที่ได้รับจากผู้ลงทุนในกองทุนรวมทั้งสองกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ

ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 22.1 ข้อ 6 ซึ่งให้สิทธิแก่บริษัทจัดการในการพิจารณาเลิกโครงการ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการได้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลิกกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส และกองทุนเปิด ทหารไทย ธนไพศาล ในวันที่27 มีนาคม 2563 และจะดำเนินการชำระบัญชีกองทุนและชำระเงินคืนให้แก่ท่านซึ่งเป็นไปภายใต้ข้อกำหนดของประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

บริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจว่าตราสารหนี้ที่มีอยู่ในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของทั้งสองกองทุนเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงที่อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ข้อกำหนดของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และโครงการจัดการกองทุนรวม

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1725 ในวันทดการ เวลา 8.30-17.30 น. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บทนำ : แก้ผลกระทบ
บทความถัดไปผวจ.ประจวบฯเล็งใช้พื้นที่กองบิน 5 ตั้งรพ.สนาม โรงแรมหัวหินประกาศปิดชั่วคราว 1เดือน