ธอส.แจงเงื่อนไขมาตรการ 5 ‘พักต้น-ยกดอก’

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ชี้แจงเกี่ยวกับการพักหนี้-ลดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือลูกค้าจากโควิด-19

เรียน  บรรณาธิการข่าวมติชนออนไลน์

ตามที่เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 18.49 น. สำนักข่าวมติชนออนไลน์ได้นำเสนอข่าวหัวข้อ “ลูกค้า ธอส. โอดพึ่งรู้ 3 เงื่อนไขมาตรการ 5 “พักต้น-ยกดอก” ธอส.เพิ่มเมนู ‘ยกเลิก’ สัปดาห์หน้า” นั้น

ธนาคารขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ดังนี้

Advertisement
  1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ แบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าของธนาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในด้านรายได้ ซึ่งอาจทำให้มีรายได้หรือความสามารถในการผ่อนชำระลดลง
  2. ปัจจุบันธนาคารมีจำนวนมาตรการทั้งสิ้น 6 มาตรการ ที่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดและเงื่อนไขของความช่วยเหลือในแต่ละมาตรการ อาทิ พักชำระเงินต้น ลดดอกเบี้ย พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาในการพักชำระหนี้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเงินไปใช้จ่ายในด้านอื่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 19.00 น. มีลูกค้าลงทะเบียนเข้าทั้ง 6 มาตรการแล้วเป็นจำนวนถึง 325,153 บัญชี วงเงินกู้ 329,890 ล้านบาท
  3. กรณีมาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ทั้ง 4 เดือนให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญานั้น ลูกค้าที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการต้องพิจารณารับทราบและตกลงว่า จะไม่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ 1)ชำระเงินงวด เกินกว่าจำนวน 2 เท่าของเงินงวด เว้นแต่การชำระหนี้ปิดบัญชี สามารถชำระเงินงวดเกินกว่าจำนวน 2 เท่าของเงินงวดได้ แต่จำนวนเงินต้องไม่เกิน 50,000 บาท 2) ชำระหนี้ปิดบัญชี หรือขอไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนดระยะเวลาตามสัญญากู้เงิน และ3)ขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระหว่างอายุสัญญากู้เงิน

หากลูกค้าดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นภายหลังจากรับทราบข้อตกลงยินยอมในการ เข้ามาตรการแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์การยกเว้นการชำระดอกเบี้ย 4 เดือนที่พักชำระหนี้ไว้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ ตามสัญญา แต่อย่างไรก็ตามธนาคารยังคงแบ่งเบาภาระให้ลูกค้าโดยให้ชำระดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ทั้ง 4 เดือนในงวดสิ้นสุดเดือนสุดท้ายของสัญญา ทั้งนี้ หากลูกค้ายังไม่รับข้อตกลงยินยอมของมาตรการตามที่ธนาคารกำหนด ใน Application : GHB ALL จะยังไม่ถือว่าการเข้ามาตรการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

  1. ลูกค้าทุกรายที่ยอมรับข้อตกลงยินยอมของมาตรการที่ 5 แล้ว จะได้รับการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการได้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือนทันที ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 และเมื่อครบ 4 เดือน สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้เดิมได้ต่อไป
  2. ลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 5 เมื่อครบระยะเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 4 เดือนแล้วจะสามารถชำระเงินงวดเกินกว่าเงินงวดปกติได้โดยไม่ถือว่าพ้นสิทธิ์ตามมาตรการแต่ต้องชำระเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2 เท่าของเงินงวดในแต่ละงวด และกรณีที่ลูกค้าชำระหนี้หมดก่อนครบอายุสัญญาเงินกู้ โดยไม่มีการชำระเงินงวดเกินจำนวนที่ธนาคารกำหนดตามข้อตกลงของมาตรการนี้ ธนาคารจะยังคงยกดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ทั้ง 4 เดือนให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยไม่ถือว่าพ้นสิทธิ์ตามมาตรการเช่นกัน
  3. ลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 5 แล้ว หากมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จะถือเป็นการพ้นสิทธิ์ตามมาตรการ โดยให้ผู้กู้ชำระดอกเบี้ยที่พักชำระทั้ง 4 เดือน ให้แก่ธนาคารในงวดสิ้นสุดเดือนสุดท้ายของสัญญา จึงยังไม่ต้องชำระดอกเบี้ยที่พักชำระดังกล่าวเมื่อขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทันที ซึ่งลูกค้าที่พ้นสิทธิ์จากการขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ยังถือว่าได้รับประโยชน์ของการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือนไปเรียบร้อยแล้ว
  4. “ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ทั้ง 4 เดือนให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา” หมายถึง ลูกค้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงของมาตรการที่ 5 ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้กับลูกค้าโดยนำมาหักชำระในงวดเดือนสุดท้ายของสัญญา เช่น กรณีดอกเบี้ยที่พักชำระ 4 เดือน รวมกันเป็นจำนวน 10,000 บาท หากในงวดสุดท้ายของสัญญามีจำนวนเงินงวดที่ต้องชำระปกติ 15,000 บาท ลูกค้าจะเหลือเงินงวดที่ต้องชำระจำนวน 5,000 บาท
  5. ปัจจุบันลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกเข้ามาตรการได้โดยแจ้งผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์ call center เป็น 0-2645-9000 หรือผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th/contact/contact-form ในเมนู“ขอให้ดำเนินการ” และธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้สามารถแจ้งยกเลิกการใช้มาตรการผ่าน Application : GHB ALL ได้ในเร็ว ๆ นี้

สุดท้ายนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอเรียนว่า มาตรการที่ 5 จัดทำขึ้นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย   ในการผ่อนชำระให้แก่ลูกค้าที่มีความเดือดร้อนจำเป็นที่แท้จริง ให้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายในด้านอื่นที่จำเป็น      ต่อการดำรงชีวิตต่อไปในช่วงวิกฤต COVID-19 นี้

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image