เช็กด่วน! 12 คำถาม-ตอบ ทำไมยังไม่ได้เงิน ‘เราไม่ทิ้งกัน’ รอบจ่ายเงิน พ.ค.วันไหน

คำถาม-คำตอบ (Q&A) มาตรการเยียวยา 5,000 บาท COVID-19 (ณ วันที่ 22 เมษายน 2563)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office  ได้โพสต์ คำถาม-คำตอบ (Q&A) มาตรการเยียวยา 5,000 บาท COVID-19 ผ่านเพจเฟซบุ๊กสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office เพื่อตอบข้อสงสัยในหลายประเด็นเกี่ยวกับการเยียวยา 5,000 บาท
1.ผู้ที่ไม่ได้มีเจตนาขอยกเลิกสิทธิแต่ได้กดปุ่มยกเลิกสิทธิไปในช่วงก่อนหน้า จะสามารถเริ่มขอทบทวนสิทธิได้เมื่อใด
 • ตอบ ขณะนี้หากยกเลิกการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนหรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไปกระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนโดยเข้าใจผิด สามารถขอทบทวนสิทธิได้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตรวจสอบและคัดกรองอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง
2.เงินเยียวยา 5,000 บาท ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 จะเริ่มทำการโอนเข้าบัญชีเมื่อใด
 • ตอบ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเยียวยาในรอบเดือนพฤษภาคมจะตรงวันกับวันที่ได้รับเมื่อเดือนเมษายน เช่น ได้รับวันที่ 8 เมษายน ก็จะได้วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และ 8 มิถุนายน 2563 สำหรับรอบ 2 และรอบ 3 ตามลำดับ ยกเว้นหากตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารจำเป็นต้องเลื่อนออกเป็นวันทำการถัดไป
3.กรณีที่มีทะเบียนเกษตรกร แต่ไม่ได้ประกอบอาชีพดังกล่าวแล้ว จะสามารถขอเข้ารับการทบทวนสิทธิได้หรือไม่
 • ตอบ หากท่านไม่ได้รับสิทธิ เนื่องจากเป็นเกษตรกร แต่ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรแล้ว ท่านสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินเยียวยา ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิจะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ
4.กลุ่มผู้ลงทะเบียนรอบแรกที่มีสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือสถานะที่ได้รับว่า ขอข้อมูลเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ จะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท อย่างช้าที่สุดภายในวันใด
 • ตอบ กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคน เพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุด ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
5.กระบวนการหลังยื่นทบทวนสิทธิกรณีเงินเยียวยา 5,000 บาท ทำไมถึงต้องใช้เวลา 2 สัปดาห์ ทั้งๆ ที่รัฐบาลมีข้อมูลผู้ลงทะเบียนอยู่แล้ว และสามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทันที แสดงให้เห็นถึงรัฐบาลผิดสัญญา และหลอกลวงประชาชน เพื่อหวังซื้อเวลาไปเรื่อยๆ โดยไม่เห็นใจความยากลำบากของประชาชน
 • ตอบ
1.ขณะนี้กระทรวงการคลังได้เปิดให้กลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาการจัดสรรเงินเยียวยาใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.2563 มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิแล้วกว่า 1.9 ล้านคน
2.สำหรับการดำเนินการทบทวนสิทธิ หลังจากผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิมาแล้ว กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของผู้ยื่นทบทวนสิทธิ เช่น อาชีพ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น มาประมวลผลเพื่อคัดกรองก่อนอีกครั้งก่อนที่จะจัดสรรให้เจ้าหน้าลงพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จะต้องยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพของผู้ลงทะเบียนผ่านระบบที่ออกแบบไว้ เพื่อนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประกอบการพิจารณาให้สิทธิรับเงินเยียวยาต่อไป ซึ่งการดำเนินการต่างๆ มีกลไก มีขั้นตอน และต้องใช้เวลาดำเนินการ ไม่ได้เป็นการยื้อเวลาแต่อย่างใด
3.อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระบวนการทุกอย่างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็ว
6.กรณีนักเรียนนักศึกษาที่เรียนไปด้วย ทำงานส่งตัวเองเรียนไปด้วยนั้น จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่
 • ตอบ มาตรการฯ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่มีการประกอบอาชีพเป็นหลัก ได้แก่ ลูกจ้าง แรงงาน หรือผู้ประกอบการอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยได้รับผลกระทบ เช่น มีรายได้ลดลง ไม่มีรายได้ ชั่วโมงการทำงานลดลง หยุดงาน ปิดกิจการ เป็นต้น
7.ผู้ประกันตนมาตรา 39 มีสิทธิจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่
 • ตอบ หากท่านเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะมีระบบคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของท่านอีกครั้งหนึ่ง
8.คนที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 จำเป็นต้องเป็นพร้อมเพย์เท่านั้นใช่หรือไม่
 • ตอบ ผู้ลงทะเบียนสามารถระบุช่องทางที่ท่านประสงค์รับเงินได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) รับเงินผ่านบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ 2) รับเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน (ซึ่งมีบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีรองรับ) โดยระบบจะโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ รายละเอียดปรากฏตามรูป
9.ทำไมข้อมูลที่จะให้ประชาชนยื่นทบทวนสิทธิยังเป็นชุดคำถามเดิมที่เคยกรอกไปแล้ว นอกจากนี้ จากที่ภาครัฐบอกว่าให้ประชาชนเตรียมภาพ 3 ภาพเอาไว้นั้นเพื่อ Upload ภาพประกอบเป็นหลักฐาน เมื่อตรวจสอบพบว่าในระบบไม่มีช่องให้ Upload ภาพ
 • ตอบ ขณะนี้ระบบการยื่นทบทวนสิทธิ จะให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิระบุข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่ง เช่น อาชีพ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล และจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ โดยไม่ได้มีการให้แนบเอกสารหรือหลักฐานรูปภาพใดๆ เข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ กลไกในการดำเนินการทบทวนสิทธิ จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิรับเงินเยียวยาต่อไป
10.ผู้ลงทะเบียนมีอาชีพเดียวกัน อยู่บ้านเดียวกัน คนนึงได้ คนนึงไม่ได้ ระบบการตรวจสอบไม่ดีหรือไม่
 • ตอบ การคัดกรองและตรวจสอบของแต่ละคนที่ลงทะเบียนจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากกระทรวงการคลังมีการตรวจสอบคุณสมบัติหลายด้านประกอบกันจากฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง สำนักงานประกันสังคม กรมขนส่งทางบก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
11.ทำไมรัฐบาลไม่เคลียร์สถานะที่ค้างในระบบให้หมดก่อน แล้วค่อยมีระบบทบทวนสิทธิ เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากที่อยู่ “ระหว่างการตรวจสอบ” และ “อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม” ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แต่คนที่ยื่นทบทวนสิทธิผ่านการคัดกรองแล้ว
 • ตอบ การดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนจะดำเนินการโดยระบบ ส่วนการทบทวนสิทธิ ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ จะมีกลไกการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิรับเงินเยียวยา ซึ่งการดำเนินการทั้ง 2 ส่วนมีการดำเนินการที่แตกต่างกัน คนละขั้นตอนกัน และคนละกลุ่มบุคคลกัน ดังนั้น จึงสามารถดำเนินการทบทวนสิทธิได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองเสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใด
12.เข้าไปแก้ไขบัญชีแล้ว ผูกพร้อมเพย์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายนแล้ว โทรไป call center บอกว่า เงินจะเข้าวันที่ 22 เมษายน ทำไมเช็กแล้ว ณ ตอนนี้ ก็ยังไม่มีเงินเข้า
 • ตอบ หากท่านเป็นผู้ที่แก้ไขบัญชีเนื่องจากข้อมูลบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน หากแก้ไขแล้วจะมีการโอนเงินเยียวยาซ้ำในวันที่ 23 เมษายน 2563 สำหรับกลุ่มที่จะได้รับการโอนเงินซ้ำในวันที่ 22 เมษายน 2563 จะเป็นกลุ่มที่บัญชีถูกปิด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้โฆษกตร. รับลูกตั้งกองบัญชาการ“ตำรวจไซเบอร์”รองรับคดีอาชญากรรมยุคดิจิทัล
บทความถัดไปจุฬาฯ ปลื้มติด 200 อันดับ ม.โลก จากการจัดอันดับของไทม์ ปี 2020