ประกาศแล้ว ! ชะลอชำระหนี้SMEs ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ภาพลิขสิทธิ์มติชน

ประกาศแล้ว ! ชะลอชำระหนี้SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 23 เมษายน  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การชะลอการชำระหนี้แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชะลอหนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

มีสาะสำคัญโดยสรุปดังนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชะลอการชำระหนี้ให้สถาบันการเงินชะลอการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ประกอบวิสาหกิจเป็นระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันถัดจากวันที่ลงในประกาศนี้ โดยไม่ต้องมีข้อตกลงหรือทำสัญญาใดๆ กับผู้ประกอบวิสาหกิจ ทั้งนี้ สถาบันการเงินยังคงคิดดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาที่ชะลอการชำระหนี้ก็ได้

การชะลอการชำระหนี้ดังกล่าว ไม่กระทบสิทธิของสถาบันการเงินในการใช้สิทธิเรียกร้องในทางคดีกับผู้ประกอบวิสาหกิจรายที่เลิกกิจการ หรือรายที่มีพฤติการณ์ทุจริตเพื่อให้ได้เงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับการชะลอการชำระหนี้ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

-เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย

-มีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งกลุ่มธุรกิจของผู้ประกอบวิสาหกิจที่มีกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 100 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่รวมถึงวงเงินตามภาระผูกพัน วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ วงเงินสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ และวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต

-ไม่เป็นลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ สินทรัพย์จัดชั้นสูญ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อ่านฉบับเต็มไดที่นี่คลิก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อาเซียนวันนี้ ‘สิงคโปร์’ ติดเชื้อใหม่กว่าพันราย ยอดสะสมทะลุหมื่น ‘อินโด’ ดับสูงสุด
บทความถัดไปคนไทยกลับจากต่างประเทศขอบคุณเจ้าหน้าที่ ‘ดูแลอย่างดี’ ระหว่างกักตัว