กรมพัฒน์ รับนโยบายเว้นระยะทาง เปิดออนไลน์ ให้นิติบุคคลยื่นบัญชี-เอกสาร

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต โดยยึดหลักเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งขณะนี้สถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามหลักดังกล่าวอย่างเคร่งครัดป้องกันการระบาดที่อาจกลับมาอีกครั้ง และเพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หลีกเลี่ยงการเดินทาง ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก การเว้นระยะห่างทางกายภาพ จึงได้ออกมาตรการ “ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลธุรกิจไทย”โดยมุ่งหวังที่จะอำนวยความสะดวกให้นิติบุคคลไทยสามารถดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายต่อไปได้ แม้เกิดสถานการณ์วิกฤตของโลก

นางโสรดา กล่าวว่า จากมาตรการข้างต้นกรมฯ จึงได้ชะลอการออกหนังสือเรียกตรวจสอบบัญชี เป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิติบุคคล สำหรับนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะขอจัดส่งบัญชี  กรณีเคยถูกเรียกตรวจสอบบัญชีแต่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะถูกระบุไว้ในหมายเหตุของหนังสือรับรองว่า “นิติบุคคลนี้ฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี กรณีไม่จัดส่งบัญชีและ/หรือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี” จึงขอให้ธุรกิจที่มีความประสงค์จะจัดส่งบัญชีและเอกสารเพื่อชี้แจงสามารถนำส่งบัญชีได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยส่งผ่านอีเมล์ accinspection1@gmail.com หรือ accinspection2@gmail.comตามที่ระบุไว้ในหนังสือเรียกตรวจสอบบัญชี

ทั้งนี้ ก่อนนำส่งทุกครั้งขอความร่วมมือนิติบุคคลโปรดประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของกองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4402,0 2547 4403, 0 2547 4409 และ0 2547 4415 สายด่วน 1570 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและส่งเสริมการจัดทำบัญชีของนิติบุคคลทั้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยทุกปีกรมฯ จะเรียกตรวจสอบการจัดทำบัญชีของนิติบุคคลว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอำนาจสั่งการเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดส่งบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามตามกฎหมาย โดยนิติบุคคลจะต้องนำบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรีหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

สำหรับในปีงบประมาณ 2563 มีนิติบุคคลจำนวน 4,294 ราย ที่เคยฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี ซึ่งกรมฯ ได้ออกหนังสือเรียกตรวจสอบบัญชีไปแล้ว แต่ยังมีนิติบุคคลประมาณ 90% ยังมิได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การที่นิติบุคคลสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎหมายจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล เกิดความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้า และทำให้อันดับความโปร่งใสด้านการดำเนินของประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ดีในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หมอทวีศิลป์เผย ความเชื่อมั่นตรวจเชื้อเป็นเรื่องสำคัญ เล็งเพิ่มแล็บ-ระบบตรวจหลายชั้น
บทความถัดไปยูนิเซฟ เผย 2019 มีเด็กต้องพลัดถิ่นในประเทศมากถึง 19 ล้านคน