สศอ.แนะรัฐลุย4ปัจจัย เพิ่มความสะดวกธุรกิจบริการเสริมอุตฯหลัก

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สศอ.อยู่ระหว่างศึกษา “กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ” ใน 5 อุตสาหกรรมสำคัญของไทยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อาหารแปรูป สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การจะเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกิจและสนับสนุนการเปิดเสรีอุตสาหกรรมการบริการ อาทิ บริการด้านโลจิสติกส์ การจัดจำหน่ายปลีกและส่ง ภาครัฐควรอำนวยความสะดวกใน 4 ปัจจัย คือ 1.สนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตและบริการในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน 2.ปรับปรุงกฎหมาย ที่จำกัดการลงทุนและทำธุรกิจโดยชาวต่างชาติให้ทันสมัยมากขึ้น และปรับปรุงกฎระเบียบที่ทำให้การให้บริการที่ส่งเสริมการผลิตและส่งออกที่ติดขัดให้ดีขึ้น 3.ส่งเสริมการเจรจาเปิดเสรีการบริการเชิงรุก ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในบริบทการเจรจาการค้าเสรีให้มากขึ้น โดยเปิดเสรีบริการให้ครอบคลุมทุกภาคบริการที่จำเป็น และดำเนินการภายในเพื่อรองรับการเจรจา 4.ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิตและบริการให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการให้สูงขึ้น ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

“การเปิดเสรีภาคบริการจะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการมีโอกาสระดมทุนจากนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น และอาจนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ และจะนำไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น จำเป็นที่ไทยต้องเตรียมพร้อมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถรองรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากการแข่งขัน แต่ต้องระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการครอบงำตลาดจากผู้ประกอบการรายใหญ่ จนกระทั่งมีบทบาทหรืออิทธิพลเหนือผู้ให้บริการในประเทศ เพราะจะทำให้ผู้ให้บริการในประเทศเดิมต้องออกจากตลาดไป ส่งผลให้ทางเลือกในการบริการลดลง” นายศิริรุจกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image