“เฉลิมชัย”พอใจเทคโนโลยีเกษตร 4.0 แรง แอปเกษตรดิจิทัลดาวน์โหลดทะลุหลักแสน

รมว.เฉลิมชัย ยิ้มรับพอใจ ผลงาน 6 เดือนแรกของนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เฟส 1 ทั้ง 4 โครงการหลัก ไปชิวเห็นผลจริง แถมแอป“เกษตรดิจิทัล”ดาวน์โหลดทะลุหลักแสนอ ย้ำทุ่มทำงานสุดตัวเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นับตั้งวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ซึ่งเป็นซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักพื่อการพัฒนาเกษตรกร ที่เน้นให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตและส่งออกเกษตรอาหารที่สำคัญ 1 ใน 5 ของโลก รวมถึงการรองรับภาวะขาดแรงงานภาคเกษตรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอีก 3 ปีข้างหน้า ทำให้มีจำนวนผู้สูงวัยคิดเป็นสัดส่วนถึง 20% ของจำนวนประชากร อีกทั้งทำให้กระทรวงเกษตรฯ กลายเป็นหน่วยงานที่ก้าวล้ำทันสมัยในมิติใหม่แห่งยุค Digital Transformation ยกระดับการบริการสู่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

“ถึงวันนี้เป็นเวลา 6 เดือนแล้ว ที่ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ในทุกหน่วยงาน รวมถึงคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0 ที่นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และ คณะอนุกรรมการ ฯ ทั้ง 4 ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) ที่มีนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ เป็นประธานฯ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce ที่มีนายศตพล จันทร์ณรงค์ เป็นประธานฯ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ GovTech ที่มีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานฯ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ที่มีดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ เป็นประธานฯ ได้ร่วมมือกันทำงานกันอย่างเต็มที่ จึงทำให้การขับเคลื่อนนโยบายนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ในเฟส 1 ได้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกเป้าหมายทุกวัตถุประสงค์ที่กำหนด และทำให้เกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆได้รับประโยชน์ เกิดการพัฒนา ยกระดับอาชีพอย่างเห็นได้ชัดเจน”นายเฉลิมชัยกล่าว

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า นโยบายนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ในเฟส 1 ประกอบด้วย 4 โครงการสำคัญ คือ หนึ่ง โครงการบริการออนไลน์ ควิกวิน (22 Quick Win) แก่เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และสาธารณะ ใน 6 กลุ่ม Cluster โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 22 หน่วยงาน ได้ดำเนินการให้บริการออนไลน์ ควิกวิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สอง โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ Agritech and Innovation Center : AIC เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์
นวัตกรรมรวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตรทั้งยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกรและสนับสนุนสตาร์ทอัพในแต่ละจังหวัดเป็นรูปแบบการบริหารจัดการในภูมิภาคมิติใหม่ โดยมีรูปแบบโครงสร้าง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก โดยได้มีการเปิดศูนย์ AIC ใน 77 จังหวัดแล้วเพื่อดำเนินการพัฒนาตามเป้าแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

นายเฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สาม โครงการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big Data Center : NABC) ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติของ 10 หน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2562 ที่ผ่านมาและได้ให้บริการเป็นที่เรีบร้อยแล้ และ สี่ โครงการวันแอพ (One App) ที่เน้นการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ที่รวบรวมงานบริการด้านการเกษตร องค์ความรู้ด้านการเกษตร และเชื่อมโยงบริการโมบายถึง 53 แอปพลิเคชันของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาไว้ในที่เดียวคือ แอปพลิเคชัน ”เกษตรดิจิทัล หรือ Digital Farmer ” ซึ่งได้เริ่มคิกออฟให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 ที่ผ่านมา

Advertisement

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน เกษตรดิจิทัล หรือ Digital Farmer จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรอย่างมาก เพราะมีข้อมูลที่สำคัญให้บริการถึง 5 หมวดหมู่ อาทิ การบริการด้านการเกษตร การบริการด้านความรู้ด้านการเกษตร การบริการข่าวสารด้านการเกษตร และการบริการด้านต่าง ๆ อีกทั้งเกษตรกรสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน“เกษตรดิจิทัล” ได้ง่าย โดยผ่านทางโทรศัพท์มือ ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งนับตั้งแต่เปิดให้บริการมาถึงวันนี้ แอปพลิเคชั่น “เกษตรดิจิทัล” ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยมีจำนวนการดาวน์โหลดทั้งบนระบบ Android และ ระบบ ios แล้วกว่า 100,000 ครั้ง

“ทุกการขับเคลื่อนในนโยบายหลักที่สำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ไม่ว่า นโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ตลาดนำการเกษตร การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน การลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร และอื่น ๆ ล้วนเป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจทั้งของตนเอง ของกระทรวงเกษตรฯ และรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ทำให้เกษตรกรหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง สถาบันเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสินค้าเกษตรมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด โดยยึดผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชน รวมถึงประเทศชาติเป็นที่ตั้ง บนหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้”นายเฉลิมชัยกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image