‘ตลท.’ เพิกถอนหุ้นสามัญ ‘สหวิริยาสตีลอินดัสตรี’ มีผล 11 ก.ค. นี้

ตลท.’ เพิกถอนหุ้นสามัญสหวิริยาสตีลอินดัสตรีมีผล 11 .. นี้

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้เพิกถอนหุ้นสามัญของ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ (เอสเอสไอ) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกรณีมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ตามข้อ 9 (6) () ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน .. 2542 (ข้อบังคับว่าด้วยการเพิกถอน) ซึ่งบริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไป ภายในระยะเวลาที่กำหนดอันเป็นเหตุเพิกถอนตามข้อ 9 (15) ของข้อบังคับว่าด้วยการเพิกถอน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีฯเป็นวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ได้แก่ 1.ผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

2.ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีฯ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

3.ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหุ้นสามัญของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย โดยหากในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Celling & Floor) ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI และเมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Celling & Floor) ของหุ้นสามัญบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีฯ จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

4.ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหุ้นสามัญของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีฯ มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเปิดให้มีการซื้อขายดังกล่ว (คือวันที่ 10 กรกฎาคม 2563) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

Advertisement

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีฯ ที่จะถูกเพิกถอน ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นตัน ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยนักลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15927807960331&language=th&country=TH

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image