เปิด 6 รายชื่อ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ชิงผู้ว่า กคช.

เปิด 6 รายชื่อ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ชิงผู้ว่า กคช.

การเคหะแห่งชาติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ จำนวน 6 ราย สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

นางพัชรี อาระยะกุล ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ     สรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5 -18 มิถุนายน 2563 ไปแล้วนั้น ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ โดยผู้สมัครจะต้องนำเสนอด้วยตนเอง (ห้ามใช้วีดิทัศน์  เวลาไม่เกิน 15 นาที โดยกำหนดวัน เวลา สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมวิมานทิพย์ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ นายเบญจพล  นาคประเสริฐ นายสัญญา  หวะสุวรรณ นายวิญญา  สิงห์อินทร์ และนายนพดล  ว่องเวียงจันทร์

ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และหากตรวจพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อมูลที่ให้ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง หรือเป็นเท็จ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติและตัดสิทธิการเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon