‘สหภาพ อสมท’ งงเต้ก บอร์ดตั้ง ‘เขมทัตต์’ ควบเลขาฯบริษัท ทั้งที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

‘สหภาพ อสมท’ งงเต้ก บอร์ดตั้ง ‘เขมทัตต์’ ควบเลขาฯบริษัท ทั้งที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

นายสุวิทย์ มิ่งมล ประธานสหภาพแรงงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 มีมติแต่งตั้ง นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท เป็นเลขานุการบริษัท แทน นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ว่า ขอตั้งข้อสังเกต ถึงความเหมาะสม หลักการถ่วงดุล และธรรมาภิบาล ต่อกรณีที่นายเขมทัตต์ พลเดช ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งต้องมีความรู้เรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อีกทั้ง ยังอยู่ท่ามกลางการตรวจสอบขององค์กรต่างๆ ซึ่งนายเขมทัตต์ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรรมการ อสมท ปัจจุบันเหลืออยู่ 8 คน จากทั้งหมด 13 คน ได้แก่ 1.พลตำรวจโทจตุพล ปานรักษา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 2.นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 3.นายบุญสน เจนชัยมหกุล กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4.นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ กรรมการ 5.นางภัทรพร วรทรัพย์ กรรมการ และกรรมการสรรหา 6.นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 7.นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และ 8.นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการอิสระ

โดยกรรมการของบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ ที่ได้มีหนังสือขอลาออก ประกอบด้วย 1.นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 2.ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์ กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 3.นายมนตรี แสงหิรัญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 และ 4.นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image