‘ก.ท่องเที่ยว’ ทำเอ็มโอยู ‘มหาวิทยาลัยศิลปากร’ สร้างเครือข่ายวิชาการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

.ท่องเที่ยวทำเอ็มโอยูมหาวิทยาลัยศิลปากรสร้างเครือข่ายวิชาการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ร่วมทำสัญญา ประจำปีการศึกษา 2563-2567 เปิดเผยว่า ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงบทบาทและคุณูปการของการพัฒนาบุคลากรขององค์กรในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน จึงได้ร่วมมือกันในการระดมทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านความรู้ นวัตกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูดสุด โดยขอบเขตทางวิชาการที่ทั้งสองหน่วยงานตกลงร่วมมือกัน ได้แก่ 1. การพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ 2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาการวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมทางนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ของบุคลากรร่วมกัน 3. การประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ด้านงานวิชาการ การวิจัยนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา 4. ส่งเสริมกิจกรรมขององค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนและพัฒนาการฝึกประสบการณ์นักศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร และ 5. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายในการให้ทั้งสองหน่วยงานร่วมพัฒนาบุคลากรทางการนันทนาการ ท่องเที่ยวและกีฬา

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว ยังจะช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อีกด้วย และนอกจากนี้ จะเป็นการช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวของไทยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นภายหลังเกิดวิกฤติสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา และจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ให้มากขึ้นนายพิพัฒน์กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image