สศก.โพล เผยเกษตรกรเกินครึ่ง ‘พอใจมาก’ รัฐเยียวยา ช่วยเหลือผลกระทบโควิด

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

สศก.โพล เผยเกษตรกรเกินครึ่ง ‘พอใจมาก’ รัฐเยียวยา ช่วยเหลือผลกระทบโควิด

เผยผลโพลออนไลน์ของสศก. ชี้เกษตรกรกว่าร้อยละ 60 พึงพอใจ มาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19ของกระทรวงเกษตรฯ การบริการสร้างความประทับใจ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางเว๊ปไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค – 30 มิ.ย 63 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 40,559 ราย ต่อข้อถาม 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. การตรวจสอบสิทธิ์และการอุทธรณ์ โดยเกษตรกรร้อยละ82.74 เห็นว่าการเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว๊ปไซต์มีความเหมาะสม ขณะที่ร้อยละ 60.23 มีความพึ่งพอใจมากถึงมากที่สุด ส่วนการอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ เกษตรกร ร้อยละ 82.57 เห็นว่าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในนะดับพื้นที่มีความเหมาะสม และร้อยละ 87.87 เห็นว่าการเปิดให้ตรวจสอบผลกาคอุทธรณบนเว๊ปไซต์มีความเหมาะสมเช่นกัน

นายเฉลิมชัย ยังกล่าวอีกว่า 2.ความเพียงพอและความช่วยเหลือ โดยเกษตรกรร้อยละ 56.16 เงินที่ช่วยเหลือมีความเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่เกษตรกรร้อยละ 72.01 เห็นว่าโครงการสามารถช่วยเหลือได้ทันเวลา .3 การนำเงินที่ได้รับการช่วยเหลือไปใน้ประโยชน์ เกษตรกรแต่ละรายนำเงินไปใช้ประโยชน์หลายช่องทางโดยเกษตรกรร้อยละ 59.41 นำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน รองลงมาร้อยละ 58.85 นำไปลงทุนทางการเกษตร และร้อยละ 27.62 นำไปจ่ายอื่นๆ

4. รูปแบบที่เกษตรกรต้องการให้ช่วยเหลือ เกษตรกรร้อยละ 45.46 ต้องการให้ช่วยเหลือในรูปแบบสนับสนุนปัจจัยการผลิต รองลงมารัอยละ 31.30 ต้องการให้จ่ายเงินช่วยเหลือ 5. ความพึงพอใจในภาพรวม เกษตรกร ร้อยละ 68.55 พึงพอพอโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด

Advertisement

นายเฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลสำรวจที่ออกมา ชี้ให้เห็นว่า เกษตรกรมีความพึ่งพอใจมากกับมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับเป็นเรื่องที่ดีและน่าพึงพอใจมากเช่นกัน เพราะในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผ่านมานั้น

เจ้าหน้าที่ทุกคนในทุกกรมกองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่างได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นไปให้ได้ และผลแห่งการทำงานเพื่อนเกษตรกรได้สะท้อนกลับมาให้เห็นแล้วจากผลสำรวจ ซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงานเพื่อเกษตรกรไทยทั้งประเทศต่อไป

 

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image