‘อสมท’ เลื่อนถกผู้ถือหุ้น-เคาะบอร์ดใหม่กะทันหัน เหตุไม่ครบองค์ประชุม

‘อสมท’ เลื่อนถกผู้ถือหุ้น-เคาะบอร์ดใหม่กะทันหัน เหตุไม่ครบองค์ประชุม

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อสมท ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นั้น โดยที่คณะกรรมการ อสมท ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติมอบหมายให้ พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ประธานกรรมการ อสมท มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่ได้ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ซึ่งปัจจุบันมีเหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คือ เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการประชุมคณะกรรมการ อสมท ได้ด้วยเหตุว่า กรรมการ อสมท บางท่านไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อสมท ถึง 2 ครั้ง ส่งผลให้การประชุมไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เรียบร้อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อสมท

ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจปี 2562 มาตรา 33 ที่ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดำเนินการแทนกระทรวงการคลังในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจตาม (2) ของบทนิยามคำว่ารัฐวิสาหกิจ มาตรา 3 ในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้รัฐวิสาหกิจที่มีหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คำนึงถึงมาตรฐานที่ใช้กับบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการ อสมท ไม่สามารถพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม จึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่อาจส่งผลให้การบริหารงานของ อสมท ติดขัดได้ในอนาคต

นายเขมทัตต์ กล่าวว่า ประธานกรรมการ อสมท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ อสมท ตามมติที่อ้างถึงข้างต้น จึงขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เพื่อนำเสนอระเบียบวาระทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ได้หารือกับ สคร. ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลังแล้วเห็นควรให้ดำเนินการดังกล่าวได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon