ก.อุตดึง 50 โรงงาน จัดจิตอาสาพัฒนาคลอง แก้ปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม

ก.อุตดึง 50 โรงงาน จัดจิตอาสาพัฒนาคลอง แก้ปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมโครงการ(เอ็มโอยู) “จิตอาสา รักษ์แม่น้ำในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา จังหวัดสมุทรสาคร”ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานให้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพน้ำในลำน้ำสาธารณะและลุ่มน้ำสายหลักของประเทศ เพื่อให้โรงงานและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยได้จัดทำโครงการ “จิตอาสาคลองสวยน้ำใสที่ลัดหลวง 10 คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โครงการ “จิตอาสาสำรวจ ออกแบบ จัดหาและติดตั้งชุดกรองน้ำเสียในคลองเปรมประชากร เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” และโครงการ “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสายหลักของประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบรอบ 68 พรรษา

สำหรับการลงนามความร่วมมือนั้น เป็นการลงนามระหว่างอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และผู้บริหารระดับสูงของโรงงานในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 50 โรงงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหามลพิษในพื้นที่, ร่วมกันปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และร่วมสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมค่านิยมแห่งการมีจิตสาธารณะ ร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรมเครือข่ายในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นกลไกเบื้องต้นสำหรับการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา ควบคู่กับการอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ภาคอุตสาหกรรม ภาคชุมชน ภาคเกษตรกรรม ในการลดการปลดปล่อยของเสียหรือน้ำเสียสู่ลำคลองสาธารณะ
และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายกอบชัย กล่าวต่อว่า โครงการจิตอาสามีทั้งหมด 3 คลอง คือ คลองเปรมประชากร, คลองแสนแสบ และคลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา จังหวัดสมุทรสาคร อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำต่างๆ เช่น ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เครือข่าย และจัดทำบันทึกข้อตกลงกับโรงงานในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 56 โรงงาน และได้มอบทุ่นดักขยะ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับเทศบาลเมืองคลองแห จังหวัดสงขลา และอื่นๆ เป็นต้น

Advertisement

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนอกจากเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวแก่ผู้ประกอบการโรงงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขากว่า 120 คน ซึ่งจะช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการโรงงาน และ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังช่วยให้เกิดการสร้างจิตสำนึกให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ลดปัญหาเรื่องร้องเรียนและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image