เปิดประวัติ “สุพัฒนพงษ์” รองนายกฯควบรมว.พลังงาน

เปิดประวัติครม.ประยุทธ์ 2/2 “สุพัฒนพงษ์” รองนายกฯควบรมว.พลังงาน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งกรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ก่อนเข้ารับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี(ครม.) ประยุทธ์ 2/2

โดยก่อนหน้านี้ได้ทำงานในประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2559- มิถุนายน2563 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนกันยายน2557-มิถุนายน2563 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อตุลาคม2557-กันยายน2562

Advertisment

ทั้งนี้ นายสุพัฒนพงษ์ เคยเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 3/2558 (นธป. 3) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12/2557 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน. 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 50) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. 20) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Advertisement

นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารธุรกิจ) ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image