พาณิชย์จับมือสภาหอการค้า จัดสัมมนาศก.ไทยเศรษฐกิจโลกจะไปทางไหน พร้อมมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น

พาณิชย์จับมือสภาหอการค้า จัดสัมมนาศก.ไทยเศรษฐกิจโลกจะไปทางไหน พร้อมมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น

นายอธิป พีชานนท์ ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบและก่อสร้างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 กันยายน 2563 สมาคมการค้าจะจัดสัมมนาและมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออก การบริโภคภายในประเทศและการส่งเสริมเอสเอ็มอี  นอกจากจากยังมีนายศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน มาบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจโลกและไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยสนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดงานสัมมนาสมาคมการค้าและมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 หรือ“Together is Power 2020” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อสร้างขวัญและ กำลังใจที่ดีแก่สมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ประกอบกับกระตุ้นให้สมาคมการค้า พัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจของประเทศ พร้อมผลักดันให้ธุรกิจไทยสามารถเติบโตตามมาตรฐานธุรกิจสากล

ทั้งนี้สำหรับสมาคมการค้าที่รับรางวัลได้ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการที่มาจากกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนำหลัก Balanced Scorecard: BSC มาใช้ในการประเมินศักยภาพสมาคมการค้าที่มี การบริหารจัดการเป็นเลิศใน 4 มิติ คือ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ พิจารณาจากการเติบโตของสมาชิก, สมรรถนะทาง การเงิน, การให้บริการ, ความมีส่วนร่วมของสมาชิก, และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 2) ความสามารถใน การบริหารจัดการ พิจารณาจากวิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและพระราชบัญญัติ สมาคมการค้า 3) คุณภาพการให้บริการ พิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิก/หน่วยงานภายนอก และนำมาพัฒนา สมาคมการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 4) การพัฒนาองค์กร พิจารณาจากการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล, การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และความคิดสร้างสรรค์ ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมการค้า

“ในปีนี้มีสมาคมการค้าที่ได้รับ ‘รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น’ จำนวน 24 สมาคม แบ่งเป็น 45 รางวัล ตามรายมิติ โดยแยกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 จัดตั้ง 1-5 ปี จ านวน 1 สมาคม 3 รางวัล คือ สมาคมการค้าบิสคลับไทย กลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6-15 ปี จ านวน 7 สมาคม 12 รางวัล คือ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม), สมาคม อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย, สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย, สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูป แผ่นเหล็ก, สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และสมาคมเหล็กแผ่นรีด เย็นไทย และกลุ่มที่ 3 จัดตั้ง 16 ปีขึ้นไป จ านวน 16 สมาคม 30 รางวัล คือ สมาคมประกันชีวิตไทย (ได้รับรางวัล สมาคมการค้ายอดเยี่ยม), สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, สมาคมประกันวินาศภัยไทย, สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย, สมาคมโรงแรมไทย, สมาคมนักประเมินราคา อิสระไทย, สมาคมรถเช่าไทย, สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว, สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย, สมาคมธุรกิจ บ้านจัดสรร, สมาคมการขายตรงไทย, สมาคมเครื่องท าความเย็นไทย, สมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย, สมาคม ไทยบริการท่องเที่ยว และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย” นอกจากนี้ยังได้มอบ ‘รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น’ ที่มีคุณลักษณะของผู้บริหาร 5 ด้าน คือ 1) การ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์โปร่งใส 2) ความสามารถในการบริหารงานสมาคมการค้า 3) การเผยแพร่ ข้อมูลและสร้างความร่วมมือ 4) การสร้างความเจริญเติบโตให้แก่สมาคมการค้า และ 5) สร้างสรรค์ให้แก่สมาคม การค้า จ านวน 8 รางวัล แบ่งเป็น 2 รางวัลได้แก่ รางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่นจ านวน 4 รายคือ ดร.กรันย์ สุทธารมย์  นายกสมาคมการค้าบิสคลับไทย, นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคมไทย, นายวสันต์ เคียงศิริ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และนางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคม ประกันชีวิตไทย และรางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่น จ านวน 4 รายคือ นางสาวนางสาวชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น, นายก าจร คุณวพานิชกุล กรรมบริหารสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย, นายวรัทภพ แพทยานันท์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และ ดร.สุมาลี ว่อง เจริญกุล เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว”นายจุรินทร์กล่าว

นายจุรินทร์กล่าวว่า ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับสมาคมการค้าและผู้บริหารที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งทั้งหมดจะเป็น ก าลังส าคัญในการเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศต่อไป และนอกจากการมอบรางวัลฯ ที่ได้กล่าวไปแล้ว ตนยังได้มี โอกาสปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออกการบริโภคภายในประเทศและการส่งเสริม SMEs” ซึ่งเป็นการผลักดันนโยบายการท างานของกระทรวงพาณิชย์ในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 ให้ขับเคลื่อนไป ทิศทางข้างหน้าโดยในด้านภายในประเทศจะลดค่าครองชีพของประชาชนให้ถูกลงและกระตุ้นการบริโภคให้มากขึ้น ดูแลเกษตรกรให้ค้าขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม ประกอบกับพัฒนาธุรกิจ SMEs ไทยให้เข้าสู่การค้าออนไลน์มาก ขึ้น เพิ่มความรู้ และต่อยอดจนสามารถส่งออกได้ ส าหรับด้านต่างประเทศจะเร่งผลักดันการส่งออกด้วยตลาดออนไลน์ สร้างการค้าชายแดนด้วยการเปิดด่านใหม่ๆ ในจังหวัดที่มีศักยภาพ พร้อมด้วยการเร่งรัดการเจรจาการค้าทั้งในทวิภาคี และพหุภาคีกับคู่เจรจราที่ไทยมีความพร้อม ทั้งนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษจากดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจโลกและไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร” ซึ่งท าให้ ผู้เข้าร่วมงานที่เป็นทั้งสมาคมการค้าและนักธุรกิจมองเห็นโอกาสทางการค้าและน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง ได้ในที่สุด สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยท าให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะสมาคมการค้าที่จะมีบทบาทส าคัญในการน าพาธุรกิจไทยร่วมมือร่วมใจกันจับมือเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคในครั้งนี้ ไปพร้อมกัน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“พิธา”ซัด “ประยุทธ์”ใจกลางของความล้มเหลว วอนลงจากอำนาจคืนอนาคตชาติ
บทความถัดไปทหารไม่ได้มีแต่ปฏิวัติ “บิ๊กตู่”วอนอย่ารังเกียจ อย่าแยกทหารออกจากประชาชน