สสว. ดีเดย์ 1 ตุลาคม 63 ขึ้นทะเบียนจัดซื้อภาครัฐ

สสว. ดันเอสเอ็มอีเข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผสานรัฐ-เอกชนกว่า 22 หน่วยงาน รวมรายชื่อผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า 1.26 แสนราย เข้าระบบ เตรียมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 นี้ คาดว่าจะมีเอสเอ็มอีทั่ว เข้าถึงตลาดภาครัฐคิดเป็นมูลค่ากว่า 4 แสนลบ.

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากปัญหาการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งที่เกิดจากผลกระทบวิกฤติ Covid-19  และปัญหาไม่สามารถเข้าถึงตลาดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการสร้างรายได้และขีดความสามารถทางธุรกิจที่ถดถอยลง  สสว. ในฐานะที่มีบทบาทภารกิจหลักในการส่งเสริมเอสเอ็มอี เล็งเห็นว่าการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นและภูมิภาค สามารถเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพโดยเฉพาะตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีมูลค่าสูงกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปีได้ จะเป็นหนทางช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาว

ในช่วงที่ผ่านมา สสว. ได้ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในนามคณะทำงานสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงตลาดดังกล่าว และจะเริ่มสะท้อนผลสำเร็จเมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงการคลังกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ตามที่กรมบัญชีกลางเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นจาก สสว. ไปประกอบการพิจารณา ทั้งนื้ เนื่องจากร่างกฏกระทรวงดังกล่าว มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคผลิตและภาคบริการ ดังนั้นเพื่อกระจายการส่งเสริมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจของเอสเอ็มอี สสว. จึงเสนอให้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมภาคการค้าด้วย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้เอสเอ็มอีได้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น และเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพในพื้นที่ภูมิภาค

สำหรับ ร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ได้กำหนดมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ 1) กำหนดสัดส่วนจัดซื้อจากเอสเอ็มอี       ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดสินค้า/บริการที่กำหนด โดยให้คัดเลือกจากเอสเอ็มอีในจังหวัดก่อน หากไม่มีในจังหวัดหรือมีจำนวนไม่ครบ 3 ราย สามารถคัดเลือกจากภายนอกจังหวัดได้         2) การให้แต้มต่อร้อยละ 10 กับเอสเอ็มอีที่เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding สามารถเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดไม่เกินร้อยละ 10

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว จะต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและรายการสินค้าและบริการกับ สสว. ซึ่งในเบื้องต้น สสว. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมกว่า 22 หน่วยงาน ทำการรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการและสินค้า/บริการ เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมภาคเอกชนต่างๆ เป็นต้น โดยรายชื่อผู้ประกอบการและสินค้า/บริการนี้ จะมีการตรวจสอบ คัดกรองและจัดหมวดหมู่ และนำเข้าสู่ระบบบัญชีรายชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ มีผู้ประกอบการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางหน่วยงาน องค์กรเอกชนต่างๆ 11 แห่ง ประมาณ 440 ราย จาก 41 จังหวัด มีรายการสินค้าและบริการประมาณ 1,200 รายการ       ใน 51 หมวดสินค้าและบริการ

Advertisement

ส่วนในระยะต่อไปจะเปิดให้ผู้ประกอบการทำการขึ้นทะเบียนได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกและอยู่ในเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดังกล่าวข้างต้นรวม 126,320 ราย เข้าร่วมขึ้นทะเบียนเอสเอ็มอี เพื่อให้พร้อมรองรับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับตั้งแต่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

“ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการขนาดย่อม (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ที่เป็นผู้ค้าภาครัฐ จำนวนกว่า 45,000 ราย ซึ่งมั่นใจว่าหลังจากที่เปิดให้เอสเอ็มอีขึ้นบัญชีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ จะทำให้มีผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านบาท หรือ 30% ของงบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาท” นายวีระพงศ์ กล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สสว. จึงได้เตรียมแผนสร้างการรับรูปให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งในรูปแบบการอบรม และมอบหมายให้ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) ซึ่งมีสาขาทั่วประเทศ เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต่อไป

Advertisement

อย่างไรก็ดี สำหรับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเรื่องด่วน คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ในส่วนผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องมีสัญชาติไทย ครอบคลุมนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา โดยเป็นผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Enterprise) และผู้ประกอบการขนาดย่อม (Small Enterprise) ตามนิยามของ สสว.

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image