กรอ. หนุนบีซีจี โมเดล ขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยสู่ยุคอุต 4.0

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) หนุนแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ “BCG โมเดล” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังจัดงานสัมมนาวิชาการ “อนาคตอุตสาหกรรมไทย…ก้าวไกลสู่ BCG” ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงงานฉบับใหม่ จำนวน 70,180 โรงงาน และเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวให้เพิ่มขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ขับเคลื่อนระบบอุตสาหกรรมสีเขียว ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) และนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (GCIP)

ทั้งนี้ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) นั้น เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) ไปพร้อมกัน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว ที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีนโยบายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ผ่านการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง ผ่านการส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดงานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาผู้ประกอบการให้มีสมรรถนะสูงในทุกด้าน ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม ผ่านการปรับปรุงข้อกฎหมาย กฎระเบียบและกระบวนการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการลงทุนและประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมมากขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่านการพัฒนากลไกในการกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

โดยตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับโล่รางวัลแล้ว 999 ราย และมีโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous) มากกว่า 400 ราย และยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ ผ่านการส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

Advertisement

นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า สัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ Factory 4.0 และการใช้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG โมเดล” อันได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ผ่านการสัมมนา และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม วัตถุอันตราย และความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน บุคลากรในโรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ Safety Application การตรวจประเมินตนเองด้านความปลอดภัย ระบบดิจิทัลเพื่อประชาชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างครบมิติ ทั้ง พ.ร.บ.โรงงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และพ.ร.บ.วัตถุอันตราย ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Clean Technology) และ Eco Industrial Town เครื่องมือการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและเขตอุตสาหกรรมสู่ BCG

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image