‘ททท.’ ปักเป้ารายได้ปี 64 มากสุดโกย 1.5 แสนล้านบาท กางแผนดันท่องเที่ยวไทยติดท็อป 5 โลก

‘ททท.’ ปักเป้ารายได้ปี 64 มากสุดโกย 1.5 แสนล้านบาท กางแผนดันท่องเที่ยวไทยติดท็อป 5 โลก

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในปี 2564 ททท.ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ ในการสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวรวม อยู่ที่ 700,000-1,500,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ สร้างรายได้อยู่ท่ี 400,000-500,000 ล้านบาท ตลาดต่างประเทศ สร้างรายได้อยู่ที่ 300,000-1,000,000 ล้านบาท
โดยมีเป้าหมายในการเป็นประเทศท่ีมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุด 1 ใน 5 อันดับแรกของโลก โดยวางแผนการทำงานในปี 2564 ภายใต้กรอบการดําเนินงานคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและความมั่นคง และการสร้างความมั่นใจในระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ทั้งด้านสุขภาพและสุขอนามัย รวมท้ังสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดได้ดี การรักษาสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และเพิ่มการให้ ความสําคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรอบคอบและเหมาะสม กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

“การส่งเสริมการท่องเท่ียว แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะการกู้คืน โดยมุ่งเน้นการท่องเท่ียวภายในประเทศ เพิ่มความถี่ในการเดินทาง ระยะเริ่มต้น ในการเร่งสร้างรายได้จากการเพิ่มการใช้จ่าย และเน้นกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะเจาะจงที่มีคุณภาพและศักยภาพในการใช้จ่าย รวมถึงการปรับความต้องการ (ดีมานด์) ในการส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นสําคัญ เพื่อลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ลดการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยว เน้นกลุ่มคุณภาพ ได้แก่ กลุ่ม มิลเลนเนียล เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีความเป็นตัวเองสูง กลุ่มคนไทยเที่ยวนอก กลุ่มต่างขาติอาศัยอยู่ไทย (เอ็กซ์แพท) และกลุ่มประชุมสัมมนาภาครัฐ” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า จากเป้าหมายองค์กร ททท. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานใน 3 แผน ได้แก่ 1.แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ 2.แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ และ 3.แผนบริหารจัดการองค์กร โดยแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ มีเป้าหมายการส่งเสริมตลาดในประเทศและแนวโน้มการเติบโต โดยได้กําหนดเป้าหมายการส่งเสริมตลาดในประเทศ ปี 2564 จากการคาดการณ์แนวโน้ม 3 สถานการณ์ ได้แก่ สถานการณ์ที่ 1.สถานการณ์ฟื้นตัวปลายปี 2564 หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป ภายใต้ข้อสมมติฐานหลัก คือ ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทําให้รัฐบาลประกาศ มาตรการล็อคดาวน์ประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1.มีการประกาศมาตรการล็อคดาวน์ทั้งประเทศ โดยเศรษฐกิจภายในประเทศ (จีดีพี) ปี 2564 ติดลบ 8% ซึ่งคาดว่าจะมีจํานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ประมาณ 66.03 ล้านคน-ครั้ง หดตัว 26.8% และมีรายได้ทางการท่องเที่ยว 3.79 แสนล้านบาท หดตัว 24.1% ส่วนกรณีที่ 2.มีการประกาศมาตรการล็อคดาวน์เฉพาะบางจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลัก หรือ จังหวัดท่องเที่ยวรองที่มีศักยภาพ หรือมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยจีดีพีปี 2564 ติดลบ 3% ซึ่งคาดว่าจะมีจํานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยประมาณ 76.18 ล้านคน-ครั้ง หดตัว 15.5% และมีรายได้ทางการท่องเท่ียว 4.58 แสนล้านบาท หดตัว 8.3%

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ที่ 2 คือ ท่องเที่ยวฟื้นตัวกลางปี 2564 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีจํานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยประมาณ 93.30 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 3.4% และมีรายได้ทาง การท่องเที่ยว 5.36 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1% ภายใต้ข้อสมมติฐานคือ ประเทศไทยไม่พบการติดเชื้อ โควิด-19 ระลอกใหม่ และจีดีพีปี 2564 เติบโตอยู่ที่ 5% แต่ก็ยังไม่ฟื้นตัวสู่ สถานการณ์ปกติก่อนเกิดโควิด-19 และสถานการณ์ที่ 3 ท่องเที่ยวฟื้นตัวเร็วในช่วงต้นปี 2564 ตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีจํานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยประมาณ 99.10 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 9.8% และมีรายได้ทาง การท่องเที่ยว 5.75 แสนล้านบาท เพิ่มข้ึน 15.1% ภายใต้ข้อสมมติฐานหลัก คือ ประเทศไทยไม่พบการติด เชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตั้งแต่ต้นปี 2564 และ มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในต่างประเทศหลายแห่ง ส่งผลให้คนไทยไม่สามารถท่องเที่ยวต่างประเทศได

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนเป้าหมายการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ และแนวโน้มการเติบโตของตลาด จากความไม่แน่นอนจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 จะส่งผลต่อเนื่องในปี 2564 ททท. จึงคาดว่าภาพรวมอัตราการเติบโตของตลาดมีแนวโน้มจะปรับตัวดีข้ึนจากปี 2563 แต่คงจะยังไม่ฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติเหมือนปี 2562 ได้ ททท. จึงได้กําหนดเป้าหมายการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ ปี 2564 จากการคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์การเดินทางเข้าประเทศไทยเป็น 3 สถานการณ์ ดังนี้ 1.สถานการณ์ยังไม่ฟื้นตัว โดยจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของบางตลาดในช่วงปลาย ปี 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 6 ล้านคน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 3 แสนล้านบาท 2.สถานการณ์ฟื้นตัวระดับกลาง โดยจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวในช่วงกลางปี 2564 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 12.5 ล้านคน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 6 แสนล้านบาท และ 3. สถานการณ์ฟื้นตัวเร็ว โดยจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 ตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 20.5 ล้านคน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 9.8 แสนล้านบาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon