บอร์ดไฟเขียว ‘ซาฟารีเวิลด์-ภูเก็ตแฟนตาซี’ กู้เงินผู้ถือหุ้นใหญ่เติมสภาพคล่อง 200 ล.

 

บอร์ดไฟเขียว “ซาฟารีเวิลด์-ภูเก็ตแฟนตาซี” กู้เงินผู้ถือหุ้นใหญ่เติมสภาพคล่อง 200 ล.

บอร์ด “ซาฟารีเวิลด์-ภูเก็ตแฟนตาซี” อนุมัติกู้ยืมเงินผู้ถือหุ้นใหญ่ 200 ล้านบาท แก้ปัญหาขาดสภาพคล่องช่วงโควิด-19 รายละ 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี พร้อมอนุมัติจ่ายค่าธรรมเนียมที่ดินคํ้าประกันอัตรา 1.50% วงเงินรวม 24.63 ล้านบาท เพื่อขยายเวลาชำระหุ้นกู้ 5 รุ่นที่ครบกำหนดปี 2563 ออกไปอีก 1 ปี

นางอาภา คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAFARI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 ต.ค.63 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อย(ภูเก็ตแฟนตาซี) กู้ยืมเงินจาก “นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา” กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และกู้ยืมจากกรรมการและผู้บริหารอื่นในกลุ่มตระกูลคิ้วคชา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัท ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทละไม่เกิน 100 ล้านบาท กําหนดอัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี ทั้งนี้ลักษณะของการกู้ยืมเงินบริษัทและบริษัทย่อยจะทยอยรับเงินกู้ตามความจําเป็นโดยตลอดระยะเวลาการกู้ยืมจะมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท และจะชําระคืนเมื่อสามารถจัดหาแหล่งเงินจากแหล่งอื่นมาทดแทน หรือมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชําระหนี้เงินต้นทั้งจํานวน หรือชําระคืนบางส่วน

นางอาภากล่าวว่า การกู้ยืมเงินจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นการแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทในภาวะฉุกเฉินจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งภูเก็ตแฟนตาซียังคงต้องปิดกิจการชั่วคราว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตยังไม่ฟื้น รายได้จากการดําเนินงานของบริษัทเพียงแห่งเดียวไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของทั้งกลุ่มบริษัท ประกอบกับการจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกําหนดเป็นนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่กิจการที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยจึงจําเป็นต้องกู้ยืมจากกรรมการและผู้บริหารเพื่อใช้หมุนเวียนสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี จากเดิมครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) ที่จะครบกำหนดในเดือน มิถุนายน-ธันวาคม 2563 จํานวน 5 รุ่น มูลค่ารวม 1,642.30 ล้านบาท ออกไปอีก 1ปี เป็นครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 มิถุนายน 2564, วันที่ 24 กรกฎาคม 2564, วันที่ 6 กรกฎาคม 2564, วันที่ 7 สิงหาคม 2564 และวันที่ 11 ธันวาคม 2564 โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทย่อยแล้ว

“หุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่นนี้มีที่ดินว่างเปล่ากรรมสิทธิ์ของ บริษัท จังเกิลเวิลด์ จํากัด และบริษัท เบิร์ดเซอคัส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพราะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอํานาจและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทดังกล่าวคํ้าประกันการชําระหนี้หุ้นกู้ โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใช้ที่ดินคํ้าประกันในอัตรา 1.50% ของวงเงินคํ้าประกันเป็นจํานวนเงินรวม 24.63 ล้านบาท” นางอาภากล่าว

อ่านฉบับเต็มที่ SAFARI

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชาวสวนยางเดือดร้อนหนัก เจอโรคระบาด กรีดไม่ได้ แม้ราคาขึ้น
บทความถัดไป‘บิ๊กตู่’ ถก ก.ตร.ชี้ บ้านเมืองอยู่ในช่วงอ่อนไหว ขอทำงานด้วยความระมัดระวัง