พณ.ช่วยชาวนา ออกประกาศราคากลาง จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปีที่ 2

พณ.ช่วยชาวนา ออกประกาศราคากลาง จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปีที่ 2

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2 ตามนโยบายรัฐบาลที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แถลงต่อรัฐสภาและดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมานั้น

ล่าสุด นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ในงวดที่ 1 หรืองวดแรกของโครงการประกันรายได้ปีที่2

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น และเพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น

Advertisement

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันเลยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 1) อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.1 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจึงออกประกาศ

สาระสำคัญคือ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 1)ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 สำหรับข้าวเปลือกสีต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ (1)ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 12,088.83 บาท (2)ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,862.55 บาท (3)ข้าวเปลือกจ้าว ตันละ 8,777.64 บาท (4)ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,933.04 บาท (5)ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,915.66 บาท

“จะเห็นว่าตามประกาศนี้จะมีในข้อ 2 ระบุการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง จะมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ใช้ในการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับจ่ายเงินงวดที่ 1 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้ตันละ 2,911.17 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,137.45 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,222.36 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,066.96 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,084.34 บาท โดยประกาศออกแล้ว ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 จึงเป็นโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือชาวนาจากการประกันรายได้เกษตรกรไว้ ทั้งนี้ กระบวนการต่อไปจะเป็นเรื่องที่ ธ.ก.ส.ปฏิบัติตามหน้าที่จ่ายส่วนต่างให้ชาวนาผ่านบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.ของเกษตรกรโดยตรง เกษตรกรที่ได้รับส่วนต่างในงวดนี้เป็นเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้คณะอนุกรรมการจะมีการพิจารณาทุก 7 วัน หรือทุกวันจันทร์” นางมัลลิกา กล่าว

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร เป็นโครงการที่พรรคประชาธิปัตย์โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคนำเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และข้าวเป็นหนึ่งในพืชเกษตร 5 ชนิด และปัจจุบันเกิดภาวะข้าวราคาตกแต่ชาวนามีหลักประกันรายได้เกษตรกรตามโครงการนี้จึงได้รับส่วนต่าง โดยราคาเป้าหมายและปริมาณข้าวแต่ละชนิดที่ประกันรายได้ไว้คือข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image