‘ก.ล.ต.’ ชูแนวคิด “เครือข่ายความรู้” พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงความรู้การเงิน-การลงทุน สอดรับ “World Investor Week 2020”

‘ก.ล.ต.’ ชูแนวคิด “เครือข่ายความรู้” พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงความรู้การเงิน-การลงทุน สอดรับ “World Investor Week 2020”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้สอดรับกับ “สัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล 2020” หรือ World Investor Week 2020 ของ IOSCO ในระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2563 ชูแนวคิดการสร้าง “เครือข่ายความรู้” หรือ “knowledge networks” เพื่อช่วยส่งต่อความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้เข้าถึงชุมชน โดยจัดอบรมเครือข่ายภาคประชาชน ออกบูธให้ความรู้ในต่างจังหวัด และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ตลอดสัปดาห์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเงินการลงทุนแก่ผู้ลงทุนและประชาชนใน “สัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล 2020” หรือ World Investor Week 2020 (WIW 2020) ตามแนวทางขององค์กร ก.ล.ต. นานาชาติ หรือ IOSCO (International Organization of Securities Commission) ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและในปีนี้เป็นปีที่ 4 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของ ก.ล.ต. ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีความรู้ด้านการจัดการการเงินและการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินโดยดูแลปกป้องประโยชน์ของตนเองได้ และให้มีภูมิคุ้มกันจากการถูกหลอกลวงให้ลงทุน โดยในช่วงที่ทั่วโลกกำลังเผชิญสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการเงินในช่วงวิกฤตผ่านช่องทางออนไลน์และ social media ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายกระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดรับกับธีมการจัดกิจกรรม WIW 2020 ของ IOSCO ในปีนี้

ตลอดปี 2563 ก.ล.ต. ได้เผยแพร่ความรู้ทางการเงินการลงทุนให้กระจายถึงประชาชนในวงกว้าง ด้วยการลงพื้นที่ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้าง “เครือข่ายความรู้การเงินการลงทุน” ด้วยการอบรมบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้นำชุมชน ครูอาจารย์ สื่อท้องถิ่น ผู้นำสตรี และพนักงานธนาคารภาครัฐ ให้เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นในชุมชนของตนเองได้ เช่น โครงการเครือข่าย ก.ล.ต. ภาคประชาชน โครงการโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นต้น ซึ่งการสร้างเครือข่ายความรู้การเงินการลงทุนนี้ จะช่วยให้เกิดการส่งต่อความรู้จาก ก.ล.ต. ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ปัจจุบันมีเครือข่ายความรู้การเงินการลงทุนรวมประมาณ 440 คน

ในช่วง WIW 2020 นี้ ก.ล.ต. จะจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563 ก.ล.ต. จะจัดกิจกรรมอบรม “เครือข่าย ก.ล.ต. ภาคประชาชน” สำหรับผู้แทนจากภาคใต้ 10 จังหวัด ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการส่งต่อความรู้ได้ครบทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ และระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ก.ล.ต. จะออกบูธให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนภาคใต้ ในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ (Money Expo Hatyai) ภายใต้แนวคิด “สถานีเรียนรู้การลงทุน” ลงทุนด้วยความเข้าใจ ใคร ๆ ก็ทำได้ ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในภูมิภาคได้เข้าใจหลักการลงทุน รู้จักบทบาทของ ก.ล.ต. รู้จักวิธีปกป้องตนเองจากกลโกง รวมทั้งการรับฟังความเห็นและคำแนะนำจากผู้ลงทุนในพื้นที่ เพื่อนำมาประกอบการวางแนวทางให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนในระยะต่อไป

Advertisement

นอกจากนี้ ในช่วงสัปดาห์แห่งการรณรงค์ WIW 2020 นี้ ก.ล.ต. จะเผยแพร่สื่อความรู้แนวคิดการลงทุน “7 วัน 7 ข้อคิดการลงทุน” ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตลอดทั้งสัปดาห์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของการรณรงค์ให้มีความรู้ด้านจัดการการเงินการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงิน พร้อมปลูกฝังแนวคิด “หาได้ ใช้เป็น ลดหนี้ มีออม พร้อมลงทุน” ผ่านการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. อีกด้วย

“การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของ ก.ล.ต. ในการทำให้เกิดการลงทุนด้วยความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่น ส่งผลให้ตลาดทุนไทยพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image