คนกรุงเตรียมเฮ! ราชกิจจาประกาศ ระเบียบ บอร์ดตั๋วร่วม แล้ว

คนกรุงเตรียมเฮ! ราชกิจจาประกาศ ระเบียบ บอร์ดตั๋วร่วม แล้ว

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกาบน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพ.ศ.2563

โดยที่ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยระบบขนส่งสาธารณะ มีหน่วยงานที่ดำเนินการหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการบริหารจัดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือค่าโดยสํารแยกจากกัน ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะผู้ซึ่งต้องเดินทํางเชื่อมต่อกันในหลายระบบขนส่ง ไม่ได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือค่าโดยสารสมควรกำหนดให้มีการบูรณาการ การบริหารจัดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการ หรือค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะที่ดำเนินการ โดยหน่วยงานของรัฐให้เป็นระบบตั๋วร่วมเพื่อให้การบริการขนส่งสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา11(8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดที่:ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพ.ศ.2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon