เว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงงานอีก 6 เดือน

กนอ.ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เพิ่มเติม รอบ 3 ขยายเวลายกเว้นค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการต่อไปอีก 6 เดือน

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางส่วน และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์การระบาดจะยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานทำให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

กนอ.จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ระยะที่ 3 ด้วยการขยายระยะเวลายกเว้นค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 11 รายการ ออกไปอีก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 (ครอบคลุมคำขอย้อนหลังที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน) โดยมูลค่าการยกเว้นค่าบริการอนุญาตฯ ในครั้งนี้ ประมาณ 12 ล้านบาท

“เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กนอ.ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทุกรายมาแล้ว 2 ครั้ง โดยระยะแรกช่วงเดือนพฤษภาคม ได้ออกมาตรการช่วยเหลือทั้งการลดค่าบำรุงรักษาที่ การยกเว้นจัดเก็บค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเช่าที่ดินและอาคารเช่าทั้งแบบรายเดือนและแบบรายปีเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีในนิคมอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ช่วงมิถุนายน ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติม

ด้วยการลดหย่อนอัตราค่าเช่าที่ดินในอัตราร้อยละ 10 ให้แก่ผู้เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทุกประเภท ลดหย่อนค่าเช่าที่ดินในอัตราร้อยละ 10 สำหรับผู้เช่าที่ต่อสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม และลดหย่อนค่ากำกับการบริการในอัตราร้อยละ 50 สำหรับนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานที่เปิดดำเนินการแล้ว โดยความช่วยเหลือทั้งสองครั้งที่ผ่านมามีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 309 ล้านบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่ กนอ.เล็งเห็นว่าอาจมีผู้ประกอบการบางรายที่ได้รับผลกระทบ จึงได้ออกมาตรการความช่วยเหลือในระยะที่ 3 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการทุกรายในนิคมอุตสาหกรรมด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้การประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องสามารถดำเนินธุรกิจและรักษาการจ้างงานต่อไปได้ โดยสรุปภาพรวมมาตรการความช่วยเหลือทั้ง 3 ครั้งของ กนอ.มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 321 ล้านบาท” น.ส.สมจิณณ์กล่าว

น.ส.สมจิณณ์กล่าวว่า สำหรับค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย 1) การอนุญาตใช้ที่ดิน/รับโอนสิทธิการใช้ที่ดิน การขอหยุด/เลิกประกอบกิจการ 2) การต่ออายุหนังสืออนุญาต 3) การเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการ 4) การออกหนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการ 5) การโอนสิทธิการใช้ที่ดิน การคืนสิทธิ-รับคืนสิทธิการใช้ที่ดิน 6) การเพิ่มประเภท ชนิดการประกอบกิจการ 7) การอนุญาตขยายโรงงาน 8) การแก้ไขหนังสืออนุญาต 9) การขยายระยะเวลาการเริ่มก่อสร้างอาคาร 10) การขยายระยะเวลาการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ และ 11) การออกใบแทนหนังสืออนุญาต

“กนอ.คาดหวังว่ามาตรการขยายเวลายกเว้นค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมฯทั้ง 11 รายการ ออกไปอีก 6 เดือนในครั้งนี้ จะสามารถบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยตั้งเป้าทุกการดำเนินธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดี” น.ส.สมจิณณ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon