บางจากลดการถือหุ้นเหมืองลิเทียมในอาร์เจนตินา-สหรัฐอเมริกา

บางจากลดการถือหุ้นเหมืองลิเทียมในอาร์เจนตินา-สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้งการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Lithium Americas Corp. (LAC)โดยระบุว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแนวทางการบริหารการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ BCP Innovation Pte.Ltd. (BCPI) ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Lithium Americas Corp. (LAC) ซึ่งดำเนินโครงการเหมืองลิเทียมในประเทศอาร์เจนตินาและประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต ประเทศแคนาดา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนเริ่มตันประมาณ 36 ถ้านเหรียญสหรัฐฯ และ
มูลค่าที่ได้รับจากการลดสัดส่วนการลงทุนในครั้งนี้ประมาณ 13 ล้านหรีญสหรัฐฯ

โดยส่วนต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนของเงินลงทุนจากการลดสัดส่วนดังกล่ว จะรับรู้เข้ากำไรสะสมโดยตรง และไม่มีการรับรู้ผ่านงบกำไรขาดทุน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 BCP มีการถือหุ้ LAC อยู่ 0.5 ล้านหุ้น หรือประมาณร้อยละ 0.5

การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิในการซื้อลิเทียมตามสัญญา Lithium Puchase Agreement(สูงสุด 6,000 ตันต่อปี) จากโครงการ Cauchari-Olaroz

รายการดังกล่าวนี้ไมใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon