บางกอกโพสต์ เปิดสูตรเออร์ลี่ จ่ายสูงสุด 400 วัน

บางกอกโพสต์ เปิดสูตรเออร์ลี่ จ่ายสูงสุด 400 วัน

วันที่ 4 มกราคม นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ออกประกาศ เรื่อง โครงการร่วมใจจากองค์กรโดยการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2564 ระบุว่า บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) กำลังจะเปลี่ยนแปลง และกำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ถ้าคุณพร้อมจะไปกับเรา คุณมีข้อผูกพัน หรือ Commitment ที่ต้องทำดังนี้

พร้อมทำงานหนักขึ้น พร้อมสนับสนุนการทำงานในทิศทางใหม่ของบริษัทฯ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปิดรับระบบการทำงานใหม่ หยุดการทำงานแบบไซโล พร้อมทำงานเป็นทีมหลากแผนก อดทนเสียสละ และทุ่มเทเพื่อจุดหมายร่วมกัน หากคุณไม่พร้อมที่จะเดินไปกับเราในเส้นทางใหม่ เราขอขอบคุณที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯในช่วงเวลาที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีโครงการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) โดยได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารอัตรากำลังภายในองค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนทางบุคลากร และลดภาระค่าใช้จ่ายโดยรวมในระยะยาว

2.หลักการของโครงการฯ เป็นความต้องการและความสมัครใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน และเป็นสิทธิฝ่ายเดียวของบริษัทฯ ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้พนักงานออกตามโครงการฯ ทั้งนี้ กรณีที่มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมาก บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกทั้ง พนักงานที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะยกเลิกการลาออกตามโครงการฯ ภายหลังไม่ได้ และต้องมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ พร้อมทั้งส่งมอบงานให้เรียบร้อยก่อนสิ้นสภาพการเป็นพนักงาน

Advertisement

3.คุณสมบัติของพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ คือพนักงาน บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ทุกระดับที่เป็นพนักงานประจำ 4.วิธีการดำเนินการ พนักงานที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้แจ้งหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าฝ่าย เพื่อรวบรวมรายชื่อแล้วนำส่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อเสนอต่อบริษัทฯ ให้พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ทราบ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่มีพนักงานสมัครใจ และผู้บริหารอนุมัติแล้ว ผู้บริหารอาจจะพิจารณาร่วมกับหัวหน้าแผนกหรือฝ่าย และอนุมัติเพิ่มเติมเพื่อให้จำนวนพนักงานเป็นไปตามโครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสม

5.พนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ดังนี้

Advertisement

ค่าชดเชยตามอายุงาน โดยนับอายุงานตั้งแต่วันที่เข้าทำงานกับ บริษัทฯ จนถึงวันสุดท้ายที่มีสภาพเป็นพนักงาน สำหรับ พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปีได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 30 วัน ขณะที่ พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปีได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 90 วัน ส่วน พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปีได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 180 วัน

ทั้งนี้ พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปีได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 240 วัน ขณะที่ พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปีได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 300 วัน และพนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 400 วัน

6.กำหนดวันมีผลให้ออกและรับค่าชดเชยตามโครงการ โดยพนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติจาก บริษัทฯ จะมีผลในวันที่ 1 เมษายน 2564 และรับค่าชดเชยพร้อมเงินค่าจ้างเดือนสุดท้ายผ่านระบบการจ่ายเงินเดือนในวันที่ 31 มีนาคม 2564

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image