ชาวโรงงานเฮ! ประกันสังคม ช่วยจ่าย ‘ค่าตรวจโควิด-19’ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด

แฟ้มภาพ

ชาวโรงงานเฮ! ประกันสังคม ช่วยค่าใช้จ่าย ‘ตรวจโควิด-19’ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตัวเลขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ภาคตะวันออกในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง

และล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม ได้ทำหนังสือไปถึง นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี และกระทรวงแรงงาน เพื่อขอให้ทางสำนักงานงานประกันสังคมเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิดให้พนักงานในโรงงาน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม ทางจังหวัดได้แจ้งให้ทราบว่า ทาง ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ เหลือรพ ปุณณกันต์ ประธานกรรมการการแพทย์ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

โดยสรุปด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการระบาดใหม่อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ให้มีการจำกัดอยู่ในพื้นที่ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนสุขภาวะของประชาชนทั่วประเทศ

คณะกรรมการการแพทย์ ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์เชิงรุก (Active case finding) เพื่อการค้นหาผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามระดับความรุนแรงที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) มีคำสั่ง

โดยใช้การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเทคนิค Real time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction(Real time RT-PCR) เพื่อค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบการ ซึ่งต้องไม่ได้เป็นผู้รับสิทธิจากหน่วยงานภาครัฐอื่น หรือต้องไม่เคยได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเหตุเกณฑ์ตามกลุ่มเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือการตรวจคัดกรองก่อนหน้านี้

ให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณาจังหวัด ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และจัดสรรจำนวนผู้ประกันตน ที่จะได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในสถานประกอบการ โดยให้สำนักงานจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ เป็นค่าตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่สถานพยาบาลในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ตามระเบียบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าตรวจวิเคราะห์และให้บริการ หรือตามที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด

ทั้งนี้ให้สถานพยาบาลจัดส่งข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ให้สำนักงานประกันสังคมตามรูปแบบที่กำหนด

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon