‘กรมเจ้าท่า’ จ่อชงคมนาคม เสนอของบประมาณปี’65 รวม 1.87 หมื่นล้านบาท

วันที่ 14 มกราคม 2564 รายงานข่าวจากกรมเจ้าท่า(จท.)แจ้งว่า จท.ได้จัดประชุม เรื่องคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณฯ และให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณฯ 2565 ส่ง คค. ภายในกำหนด เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณาให้ความเห็นก่อนส่งสำนักงบประมาณ โดยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงคมนาคมได้มีการประชุมพิจารณาคำของบประมาณฯ 2565 ของหน่วยงานในสังกัดโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานฯ (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting) และที่ประชุมได้มีมติให้หน่วยงานทบทวนคำขอพร้อมนำข้อสั่งการในที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องไปขอตั้งงบประมาณฯ 2565

Advertisment

กรมเจ้าท่า มีกรอบคำขอตั้งงบประมาณปี 2565 รวมทั้งสิ้น 18,708.3793 ลบ. แบ่งเป็น งบประจำ 1,254.8488 ลบ. และงบลงทุน 17,453.5305 ลบ. และเพื่อเป็นไปตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณฯ 2565 ของกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่าได้จัดทำคำของบประมาณฯ 2565 ในรูปแบบเอกสาร ประกอบด้วย รายละเอียดรายการคำของบประมาณภาพรวม แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ กับวงเงินคำของบประมาณ

โดยจัดลำดับตามความสำคัญของโครงการ ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และปลัดกระทรวงคมนาคม ที่เน้นการเชื่อมโยง การบูรณาการ และมีความต่อเนื่องกับโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หรือเป็นโครงการที่จำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ หากไม่ดำเนินการต่อจะได้รับความเสียหายต่อทางราชการ

Advertisement

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image