เปิดโปรแกรม กมธ. ตรวจประวัติ กสทช. ไฟลน 15 วัน นัด 14 ว่าที่บอร์ดแจงวิสัยทัศน์

เปิดโปรแกรม กมธ. ตรวจประวัติ กสทช. ไฟลน 15 วัน นัด 14 ว่าที่บอร์ดแจงวิสัยทัศน์

สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งว่า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีเรื่องที่พิจารณา โดยเชิญผู้ร้องเรียนมาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ซึ่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พล.ต.สุพิชาติ เสนานุรักษ์ ข้าราชการบำนาญ กองทัพบก ผู้​สมัครกรรมการ กสทช. ด้านกฎหมาย ยื่นหนังสือถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เรื่อง ผู้สมัครเป็นกรรมการ กสทช. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

พร้อมกันนี้ จะเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการสามัญเป็น 2 ช่วงเวลา

แบ่งเป็น เวลา 09.00 – 11.30 น. จำนวน 6 คน ได้แก่ ด้านกิจการกระจายเสียง ประกอบด้วย นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย และ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ, ด้านกิจการโทรทัศน์ ประกอบด้วย นางพิรงรอง รามสูต อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และด้านกิจการโทรคมนาคม ประกอบด้วย นายอธิคม ฤกษบุตร อาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท

ขณะที่ เวลา 13.30 – 16.30 น. จำนวน 8 คน ได้แก่ ด้านวิศวกรรม ประกอบด้วย นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ นายอานนท์ ทับเที่ยง ประธานสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ประธานสาขาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง), ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย นายจิตรนรา นวรัตน์ อดีตผู้ตรวจการอัยการ และ ร.ท.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ ผู้ชำนาญการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), ด้านเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และนายอารยะ ปรีชาเมตตา ศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประกอบด้วย พล.ต.ท.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช.

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช.ประกอบด้วย 1.พล.อ.ทวีป เนตรนิยม ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ 2.พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ รองประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนที่หนึ่ง 3.นายสมชาย แสวงการ รองประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนที่สอง 4.นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสามัญ 5.นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสามัญ 6.นายกรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสามัญ

7.ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี โฆษกคณะกรรมาธิการสามัญ 8.พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน กรรมาธิการสามัญ 9.พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ กรรมาธิการสามัญ 10.พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์ กรรมาธิการสามัญ 12.พล.อ.วสันต์ สุรียมงคล กรรมาธิการสามัญ 12.พล.อ.สกล ชื่นตระกูล กรรมาธิการสามัญ 13.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล กรรมาธิการสามัญ 14.พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ กรรมาธิการสามัญ 15.นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร เลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญ

สำหรับกรอบเวลาการดำเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. และกำหนดนัดประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ โดยให้จัดส่งรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ตลอดจนเปิดรับข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ โดยขอให้ส่งข้อมูลกลับมายังคณะกรรมาธิการสามัญภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และนัดประชุมคณะกรรมาธิการสามัญครั้งที่ 2 – 6 ระหว่างวันที่ 11, 15, 16, 17 และ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บิ๊กปั๊ดสั่งลุยตรวจค้น 10 จุดระยอง ขยายผลลักลอบขนย้ายตู้สล็อต 418 ตู้ จับตัวการใหญ่’หลงจู๊สมชาย'(คลิป)
บทความถัดไปก้าวสู่ปีที่ 50 BDMS โรงพยาบาลกรุงเทพ ในเครือ BDMS ขอเสนอ ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Care “Stay Healthy” สุขภาพดีต้องใส่ใจ เริ่มต้นดี ป้องกันก่อนเกิดโรค