อยากเก่งเรื่องเงินๆทองๆ ต้องเข้า www.รู้เรื่องเงิน.com

คลัง เปิด www.รู้เรื่องเงิน.com เว็บไซต์ศูนย์รวมความรู้ทางการเงินเพื่อคนไทย

 

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีพันธกิจด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับประชาชน รวม 12 หน่วยงาน จัดทำเว็บไซต์ www.รู้เรื่องเงิน.com (เว็บไซต์ฯ) ซึ่งเป็นเว็บศูนย์รวม ข้อมูล ความรู้ แนวคิดและวิธีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเงินสำหรับประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อสร้างฐานช่องทาง ให้ประชาชนทุกช่วงวัย หลากหลายอาชีพรวมถึงผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารทางการเงินที่เชื่อถือได้ สะดวก ในแหล่งเดียว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินด้วยตนเองของประชาชน รวมถึงรองรับแนวทางการพัฒนาทักษะทางการเงินของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตด้วย

Advertisment

การจัดทำเว็บไซต์ฯ ดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนงานด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน ของแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ปี 2560-2564 โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 12 แห่ง ประกอบด้วย สศค. กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดนโยบายและแนวทางการจัดทำเว็บไซต์ฯ และบูรณาการการดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ฯ ให้มีข้อมูลถูกต้องและทันสมัย

โดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานประกันสังคม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนการออมแห่งชาติ และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์ฯ แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบเนื้อหาและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะทางการเงินเป็นวาระแห่งชาติที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานข้างต้นให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

Advertisement

สศค. และหน่วยงานผู้จัดทำเว็บไซต์ฯ ทั้ง 12 หน่วยงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเรียนไปจนถึงวัยเกษียณ เข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลและความรู้ทางการเงินในเว็บไซต์ www.รู้เรื่องเงิน.com ซึ่งครอบคลุมความรู้ทางการเงินหลากหลายมิติ เช่น การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล การออมเผื่อฉุกเฉินและการเกษียณ การทำเงินออมให้งอกเงยด้วยการลงทุน ความสำคัญของการประกันภัย ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับตน การจัดการภาษี มาตรการทางการเงินภาครัฐ เทคโนโลยีและภัยกลโกงทางการเงินรวมถึงช่องทาง

แจ้งเบาะแสและติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐโดยตรง เป็นต้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกสืบค้นได้ทั้งตามช่วงวัย สาขาอาชีพ และตามหัวข้อที่สนใจ

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image