บอร์ดไทยพาณิชย์ อนุมัติจ่ายปันผลปี63 อัตราหุ้นละ 2.30 บาท มูลค่า7,818 ล้านบาท

บอร์ดธนาคารไทยพาณิชย์ อนุมัติจ่ายปันผลปี’63 อัตราหุ้นละ 2.30 บาท มูลค่ารวม 7,818 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2564 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,818 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 28.1% ของกำไรสุทธิปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่ธนาคารสามารถจ่ายได้ตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.1236/2563 เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนสำหรับรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ที่กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ได้ไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิของปี 2563 และต้องไม่เกินอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 ด้วย ทั้งนี้ให้คำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร

อนึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลปี 2562 เป็นจำนวน 6.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,245 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 28.1% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร หรือร้อยละ 52.5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

Advertisement

นายมาณพ เสงี่ยมบุตร รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 7,818 ล้านบาท

และคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 28.1% ของกำไรสุทธิปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะธนาคารนั้น ถือเป็นไปตามกรอบนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่กำหนดให้ธนาคารสามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิ

อย่างไรก็ดี นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของธนาคารไทยพาณิชย์ จะกำหนดกรอบจ่ายเงินปันผลมากกว่า 30% ส่วนจะกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติได้เมื่อไรนั้น อาจจะต้องรอดูนโยบายจากธปท.ว่าจะกำหนดอย่างไร แต่เบื้องต้น มองว่า หากเศรษบกิจกลับมาฟื้นได้ และสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ดีและมีประสิทธิภาพ คาดว่าจะสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติโดยเร็ว

“การจ่ายเงินปันผลที่ 2.30 บาทต่อหุ้น ถือเป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่เคยเป็นมาจากปีก่อนอยู่ที่ 6.25 บาทต่อหุ้น แต่ถือเป็นการปฏิบัติตามกรอบของธปท.ที่ต้องการให้ธนาคารทำเพื่อรักษาเสถียรภาพและเสรอมสร้างเงินกองทุน หากดูสัดส้วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรือ BIS

ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 18% และเป็นกองทุนขั้นที่ 1 อยู่ที่ 17% ถือว่าเป็นระดับที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติของนโยบายธนาคารได้ แต่ทั้งนี้ เพื่อทำตามกรอบธปท.จึงต้องกำหนดจ่ายอยู่ที่ 2.30 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 28.1% ของกำไรสุทธิปีก่อน”

สำหรับเป้าหมายเติบโตธุรกิจในปี 2564 ธนาคารยังคงเน้นให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ขณะที่การปล่อยสินเชื่อตั้งเป้าอยู่ที่ 3-5% เน้นการเติบโตในกลุ่มที่มีคุณภาพ และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) จะพบว่าในปีนี้จะเป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากปี 2563 ที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหลายครั้ง จึงกำหนดกรอบอยู่ที่ 3.34% จากปีก่อนอยู่ที่ 3.23%

นอกจากนี้ ธนาคารพยายามควบคุมค่าใช้จ่าย และเน้นการเติบโตในส่วนของรายได้ค่าธรรเนียมในส่วนของกองทุนและประกัน ขณะที่การตั้งสำรองยังคงทำแบบระมัดระวัง แต่จะเห็นว่าปีก่อนมีอัตราการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว

ขอบคุณที่มาประชาชาติ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image