‘ก.ท่องเที่ยวฯ’ จับมือ ‘นิด้า’ ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวยุคใส่ใจสิ่งแวดล้อม

‘ก.ท่องเที่ยวฯ’ จับมือ ‘นิด้า’ ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวยุคใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคสมัยที่คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจฯ ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีความรู้และความสามารถด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนที่สูงขึ้น โดยจะสนับสนุนบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาสามัญในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นกรณีพิเศษ และหลักสูตรอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
  2. พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความยั่งยืน (เน้นระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจสีเขียว) และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งในเชิงวิชาการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการทำวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย บริการทางวิชาการ ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความยั่งยืน
  4. ร่วมมือในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ อาจารย์พิเศษ การเป็นที่ปรึกษาร่วม และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG” หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว เพื่อต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ หลากหลายทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง การลงนามความร่วมมือกับทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่มีความสอดคล้องและสามารถเติมเต็มการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สั่งการในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ให้มีการนำนโยบาย 4 ด้าน คือ “สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรมและรักษ์สิ่งแวดล้อม” มายึดเป็นแนวทางการทำงาน เพื่อมุ่งไปสู่การท่องเที่ยวสีขาว และการกีฬาสีขาว อันจะทำให้งานด้านการท่องเที่ยวและกีฬามีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน ในเบื้องต้นได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเดินหน้างานนี้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีแผนที่จะจัด workshop ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ที่จังหวัดราชบุรี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image