อธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามโครงการสำคัญ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์-กระทรวงเกษตรฯ 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามโครงการสำคัญ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์-กระทรวงเกษตรฯ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่เขต 8 และเขต 9 พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองคลัง เลขานุการกรม ปศุสัตว์เขต 8 ปศุสัตว์เขต 9 ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 8 (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และพัทลุง) ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 9 (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าด่านฯ (video conference) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 8 และเขต 9 ครอบคลุมทั้งด้านมาตรฐาน ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านบริหาร และด้านการผลิต สนับสนุนและส่งเสริม

1. ด้านการผลิต สนับสนุนและส่งเสริม ประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการโคนมสวนจิตรลดา สถานพักพิงสัตว์ สัตว์ปลดระวาง โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ การส่งเสริมการเลี้ยงแพะ เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ให้สมกับที่เป็นกระบี่เมืองแพะ ให้มีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดี ผลิตพ่อแม่พันธุ์ที่ดีเพื่อบริการให้ประชาชน การส่งเสริมด้านอาหารสัตว์ การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ มีโคขุน โคชน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับ ธ.ก.ส. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และการทำเกษตรแปลงใหญ่ ให้เร่งดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด การส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงกระบือ 3 สายพันธุ์ เช่น ควายน้ำ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช) กระบือน้ำหว้า (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา) ควายวิ่ง และการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อื่นๆ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร การช่วยเหลือภัยพิบัติแก่เกษตรกรและสัตว์ หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน

2. ด้านมาตรฐาน ให้รักษาคุณภาพมาตรฐานต่อเนื่อง มีความปลอดภัยอาหาร (food safety) การรับรองมาตรฐานฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ การตรวจจับโรงฆ่าเถื่อน การส่งออกรังนกและผลิตภัณฑ์รังนก โครงการปศุสัตว์ ok ให้เร่งดำเนินการรับรองและติดตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

3. ด้านสุขภาพสัตว์ เช่น โรคไข้หวัดนกให้เร่งติดตามและรายงานอย่างใกล้ชิด โรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวมให้ทำวัคซีนให้ครอบคลุม โรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ให้มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายเข้มงวด

4. ด้านบริหาร เช่น การบรรจุแต่งตั้งเพื่อกระจายลงภูมิภาค การปรับแรุงอาคาร บ้านพัก สิ่งก่อสร้าง และยานพาหนะ การใช้กฎหมาย และการใช้จ่ายงบประมาณ
ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้แทนได้นำเสนอผลงานและโครงการสำคัญที่ต้องการให้กรมปศุสัตว์ช่วยสนับสนุน โดยอธิบดีปศุสัตว์และผู้บริหารได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคและร่วมหาแนวทางและมาตรการแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ

สุดท้ายได้ฝากแนวคิดในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) การดำเนินงาน เน้นเชิงรุก ยึดสุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 2) ด้านงบประมาณ เน้นการใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 3) ด้านบุคลากร เน้นให้พัฒนาองค์ความรู้เพื่อศักยภาพของตนเอง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต่อตนเอง องค์กรและประเทศชาติ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง และจะขยายผลต่อไปยังคนรอบข้าง มาช่วยกันขับเคลื่อนกรมปศุสัตว์ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เมดเวเดฟยกเฟด-นาดาล-โนเล่ ไซบอร์กเทนนิส ยากที่ใครจะทาบสถิติได้
บทความถัดไปหนิง ปณิตา มอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ครบ 70 ปี ให้กรอกเลขเองได้ตามที่สบายใจ