การบินไทยอ่วม ปี 63 ขาดทุนหนัก 1.4 แสนล้าน ตลท.ติด SP หุ้น เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

การบินไทยอ่วม ปี 63 ขาดทุนหนัก 1.4 แสนล้าน ตลท.ติด SP หุ้น เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือผลสรุปการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 โดย มีผลการดำนินงาน ขาดทุนสุทธิในปี 2563 จำนวน 141,180 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 129,163 ล้านบาท จากปี2562 ที่ขาดทุนอยู่ 12,042 ล้านบาท โดยเป็นการขาดทุนต่อหุ้นที่ 64.68

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ทำหนังสือรายงานผู้สอบบัญชี ถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ระบุว่า ขาดสภาพคล่องทางการเงินและผิดนัดชำระหนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน 281,845 ล้านบาท และมีผลขาดทุนเกินทุนจำนวน 128,665 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 278,878 ล้านบาท และมีผลขาดทุนเกินทุนจำนวน 127,236 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ

Advertisement

เหตุของการขาดทุน เนื่องจากผลกระทบจากโควิด 19 ที่ขยายวงกล้างทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบิน ทำให้ต้องหยุดบิน ขณะที่บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายคงที่ในระดับสูง ทำให้ไม่สามารถชดเชยรายได้เพียงพอ และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ

โดยผู้ตรวจสอบบัญชี ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ได้ เนื่องจาก เรื่องที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยสำคัญ ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในวันเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังได้ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น THAI อยู่ระหว่างพิจารณาว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หรือภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image