ปศุสัตว์โชว์นวัตกรรมดิจิทัล วันสต๊อปเซอร์วิส-เปเปอร์เลส-อนุญาต-ตรวจสอบ-ลงนาม ในวันเดียว

ปศุสัตว์ โชว์นวัตกรรมดิจิทัล วันสต๊อปเซอร์วิส-เปเปอร์เลส-อนุญาต-ตรวจสอบ-ลงนาม ในวันเดียว

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบ ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระยะที่ 3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระดมความคิดเห็น และเพื่อนำไปพัฒนาระบบตามความต้องการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ระบบบริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ มีประสิทธิภาพสูงสุด

กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญ และกำกับดูแลผู้ประกอบการ ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 มาโดยตลอด โดยกรมปศุสัตว์ ได้ริเริ่มให้บริการทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น กรมปศุสัตว์จึงได้พัฒนาระบบบริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์อย่างมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้บริการแก่ผู้ประกอบการ

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ภาครัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน ระยะเวลา การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และเป็นการบริการในรูปแบบ ไร้กระดาษ (Paperless) โดยอาศัยเทคโนโลยีทางดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน เพื่อก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของระบบบริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว รัดกุม มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริการออกใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย รวมถึงการแจ้งนำเข้า ส่งออก ตลอดจนการขึ้นทะเบียน และออกใบรับรองต่างๆ ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระยะที่ 3 ขึ้น โดยเพิ่มระบบการปฏิบัติการ ดังนี้

1) ระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ (Automation service)

2) ระบบการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (e-Signature) ใน PC และ smart phone

3) ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic license)

ทั้งนี้ สำหรับการบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานระบบ 36,325 ราย โดยใช้งานเฉลี่ยประมาณเดือนละ 10,000 คำขอ โดยจำนวนผู้ใช้งานเฉลี่ยวันละ 1,000 ราย ซึ่งระยะเวลาที่ให้การอนุมัติหลังจากรับคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนเฉลี่ย 3 วันทำการ เมื่อระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จะสามารถอนุมัติได้ภายใน 1 วันทำการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ณ โรงแรมบางกอก โอเอซิส กรุงเทพฯ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บิ๊กป้อม เร่งแก้โรคใบร่วงในยางพารา-ปัญหาน้ำ ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคใต้
บทความถัดไปปทุมฯ-ตาก-สมุทรสาคร ยังน่าห่วง ศบค.เร่งแผนวัคซีนโควิด-19 หวั่นติดเชื้อเพิ่ม