ญี่ปุ่นถกคมนาคม ใช้เทคโนโลยีควบคุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ลดอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ให้นาย Takafumi Sekizawa เลขานุการโท และเจ้าหน้าที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนบริษัท ฮิตาชิ เข้าพบ เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการทดสอบระบบสาธิตการควบคุมยานพาหนะที่บรรทุกน้ำหนักเกินด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้แทนจากกองการต่างประเทศ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เข้าร่วมหารือ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับโครงการทดสอบระบบสาธิตการควบคุมยานพาหนะที่บรรทุกน้ำหนักเกินด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Proof of Concept (PoC) on ICT Solutions for Over-loaded Vehicle Control) ซึ่งกระทรวงคมนาคมของไทยร่วมกับกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น โดยกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่ Lead Countryหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ ขบ. ทล. และ ทช. ร่วมดำเนินการดังนี้

1) วิจัยสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมยานพาหนะที่บรรทุกน้ำหนักเกินและปัญหาในปัจจุบัน โดยสัมภาษณ์ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทโลจิสติกส์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) ทดสอบระบบสาธิต (POC) 2 รูปแบบ ประกอบด้วย ระบบประเมินน้ำหนัก(Weight Estimation System) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smartphone ที่ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกสินค้าวัดแรงสั่นสะเทือนจากการเดินรถ และระบบการบริหารจัดการเส้นทาง (Route Management System) ตรวจจับสัญญาณบอกตำแหน่งของรถบรรทุกว่ามีการเดินรถนอกเส้นทางที่กำหนดหรือไม่

และ 3) จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินโครงการในการประชุมระดับคณะทำงานด้านการขนส่งของอาเซียน

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว จะนำไปสู่การควบคุมยานพาหนะที่บรรทุกน้ำหนักเกิน ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งช่วยลดงบประมาณของประเทศในการซ่อมบำรุงถนนที่เกิดความเสียหายจากยานพาหนะที่บรรทุกน้ำหนักเกิน และเสริมสร้างการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับประชากรในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon