ส.ป.ก. อนุมัติเงินกู้ 270 ล้าน ช่วยเหลือเกษตรกรรับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่

ส.ป.ก. อนุมัติเงินกู้ 270 ล้าน ช่วยเหลือเกษตรกรรับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 2/2564 ว่า ที่ประชุมฯ อกก.คง. มีมติเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ทั้งเกษตรกรรายใหม่และรายเดิมที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ ที่ได้ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามระเบียบ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 โดยอนุมัติกรอบวงเงินกู้ยืมไว้ที่ 270 ล้านบาท ภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายวิณะโรจน์ กล่าวอีกว่า มติดังกล่าวนี้ ถือเป็นมาตรการเดิมจากการประชุม อกก.คง. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ประกอบด้วย การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกรผู้กู้รายใหม่และเกษตรกรรายเดิม ที่ไม่เคยผิดนัด เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน ดังนี้ 1.เงินกู้ระยะสั้น กำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี กู้ยืมได้รายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 คิด 0% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 คิด 1% ต่อปี หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี และ 2.เงินกู้ระยะปานกลาง กำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี กู้ได้รายละตั้งแต่ 20,001-50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 คิด 0.50% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 คิด 1% ต่อปี หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

นายวิณะโรจน์กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติโครงการและให้ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1.โครงการงานปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม ระยะที่ 2 ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 แปลงที่ดิน No.601 จังหวัดกระบี่ วงเงิน 2.08 แสนบาท 2.โครงการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม ระยะที่ 3 ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 แปลงที่ดิน No.83 จ.ชุมพร วงเงิน 3.88 ล้านบาท 3.โครงการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินเอกชน ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ไร้ที่ดินทำกิน ในพื้นที่ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส วงเงิน 1.39 แสนบาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ซีดีซีมะกันเผย คนฉีดวัคซีนโควิดครบโดส พบผู้คนได้ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย
บทความถัดไปสุดอนาถ ฝนถล่มทำเนียบเละ ต้องเอาถังไปรองหลังคาตึกสันติรั่ว เช็ดพื้นจ้าละหวั่น