อีอีซี เร่งเครื่องแผนพัฒนาบุคลากร เดินหน้าฝึกอบรม จ้างงาน สร้างทักษะใหม่ 1.4 แสนคน

อีอีซี เร่งเครื่องสร้างกำลังคนตรงความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร เดินหน้าจัดฝึกอบรมระยะสั้น รักษาการจ้าง สร้างทักษะใหม่ ตั้งเป้าปี 2564-65 (หลังโควิด 19) รวม 1.4 แสนคน

นายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (
EEC HDC) เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ครั้งที่ 1/2564 (เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564) ได้รับทราบ และพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ และจัดตั้งสำนักงาน EEC HDC อย่างเป็นทางการ ในเขตพื้นที่อีอีซี ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือหลัก กับภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในพื้นที่อีอีซี ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม กำกับดูแลการศึกษาภาคปฏิบัติของสถาบันการศึกษา ผลิตบุคลากรตรงความต้องการกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งยกระดับการจัดการศึกษารูปแบบ “EEC Model” เพื่อเป็นกลไกหลักในการพัฒนา อีอีซี และประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแผนดำเนินงานพัฒนาทักษะบุคลากร EEC Model ปี 2564 -2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรใน อีอีซี มีเป้าหมายพัฒนาทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model ทั้งรูปแบบ Type A (เอกชนจ่าย 100%) และ Type B
(รัฐ-เอกชน ร่วมจ่าย 50:50) การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม และการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ทักษะพื้นฐาน ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ อีอีซี รวมไม่ต่ำกว่า 1.4 แสนคน

สำหรับการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาบุคลากร ในปี 2564 คณะทำงานฯ เตรียมจัดอบรมระยะสั้น (EEC Model Type B Short couuse) อาทิ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้จริง โครงการฝึกอบรมระยะสั้นภาคยานยนต์ เพื่อรักษาการจ้างงานพร้อมกับพัฒนาทักษะใหม่ และโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ภาคท่องเที่ยว ยกระดับบุคลากรท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวกับการปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวใหม่ (EEC Local Wisdom Tourism) โดยเบื้องต้นได้กำหนดเป้าหมายการฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรรวมจำนวน 25,450 คน แบ่งเป็นการฝึกอบรมบุคลากรตามแผน 13,130 คน และการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 12,320 คน และในปี 2565 วางเป้าหมายจะพัฒนาทักษะบุคลากรได้รวม 36,700 คน โดยการฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากร ตั้งเป้าหมายรวมในระยะเวลาปี 2561 – 2566 สูงถึง 114,542 คน

นอกจากนี้ ได้จัดทำฐานข้อมูลแรงงานรายบุคคลในพื้นที่อีอีซี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะสูงเป็นรายบุคคล บันทึกข้อมูลเชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และหน่วยงานที่มีภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลรองรับความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมเกิดใหม่ใน อีอีซี สามารถติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะ จับคู่ตำแหน่งงานตรงความต้องการ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะสูง และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ แกะรอยต่างแดน : คอลัมน์ แกะรอยต่างแดน : คาเฟ่แมว ไอลูโรมาเนีย แห่งดูไบ ช่วยแมวหาบ้านใหม่
บทความถัดไปแม่ฮ่องสอน ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 แตะ 250 มคก./ลบม.รอบเขื่อนภูมิพลไฟป่าไหม้แล้ว 7.9 หมื่นไร่